• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Organizacje pozarządowe

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej

24 marca 2021r.

Burmistrz Słubic zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Słubice w 2021 roku w obszarze:
• „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu”.

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji / podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert.

1) W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria :
• reprezentują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie;
• nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
2) Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 1.
UDZIAŁ W KOMISJI KONKURSOWEJ
W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) przedstawiciele Burmistrza, spośród pracowników urzędu – 3 osoby;
2) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe do 2 osób, z wyłączeniem osób biorących udział w konkursie;
3) komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, w sytuacjach wskazanych w ustawie;
4) w pracach komisji mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą zostać zaproszone przez Burmistrza lub komisję.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania komisji konkursowej obejmują ocenę:
• ocenę merytoryczną ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu na podstawie Karty oceny oferty.

Wszelkich informacji udziela pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych Magdalena Nowak-Stupienko – pokój 111, telefon 95 737 20 11, e – mail: magdalena.stupienko@slubice.pl. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. Akademicka 1, 69 – 100 Słubice do dnia 30 marca 2021 roku.

Załączniki