• Spotkanie z Krzysztofem Zanussim Gmina
  Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury
  Czytaj więcej
 • Głosujmy na przedszkole Dzieci
  Głosujmy na przedszkole “Jarzębinka”! Pomóżmy przedszkolakom wygrać ogródek warzywny
  Czytaj więcej
 • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym - przez biletomat Gmina
  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym
  Czytaj więcej
 • Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
Organizacje pozarządowe

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

24 lutego 2022r.

 

Burmistrz Słubic zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słubice w latach 2022-2023 w obszarze:

 • „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu”,
 • „Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym”,
 • „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”,
 • „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona    ludności”
 • „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

 

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji / podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert.

 

1) W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria :

 • reprezentują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

2) Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 1.

UDZIAŁ W KOMISJI KONKURSOWEJ

W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) przedstawiciele Burmistrza, spośród pracowników urzędu – 3 osoby;

2) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe do 2 osób, z wyłączeniem osób biorących udział w konkursie;

3) komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, w sytuacjach wskazanych w ustawie;

4) w pracach komisji mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą zostać zaproszone przez Burmistrza lub komisję.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zadania komisji konkursowej obejmują ocenę:

 • ocenę merytoryczną ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu na podstawie Karty oceny oferty.

 

Wszelkich informacji udziela pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych Magdalena Nowak-Stupienko – pokój 111, telefon 95 737 20 11, e – mail: magdalena.stupienko@slubice.pl. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Słubicach  ul. Akademicka 1, 69 – 100 Słubice do dnia 3 marca 2022 roku.

Załączniki