• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Organizacje pozarządowe

Zapraszamy do komisji, która oceni oferty złożone w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

21 stycznia 2020r.

Burmistrz Słubic zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocja  i organizacja wolontariatu,
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona    ludności,
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  i osób w wieku emerytalnym,
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyka i krajoznawstwo,
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Załączniki