• Zdjęcie z Urzędu Miasta Szostka Gmina
  Apel o pomoc dla miasta partnerskiego Szostka na Ukrainie
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Zapraszamy na bożonarodzeniowy jarmark!
  Czytaj więcej
 • 1 grudnia rozpoczynamy Aktywny Kalendarz Adwentowy Gmina
  Ależ to będzie piękny czas. Sprawdźcie nasz Aktywny Kalendarz Adwentowy!
  Czytaj więcej
Gmina

Stypendia szkolne? Wnioski do 15 września

12 sierpnia 2020r.

Jak co roku gmina udzieli finansowego wsparcia uczniom, których rodzina jest w trudnej sytuacji finansowej. O pomoc można się ubiegać gdy dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 528 zł.

Tryb i sposób udzielania oraz wysokości stypendium szkolnego określa Uchwała XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice.

Stypendium szkolne przysługuje:

– uczniom szkół publicznych, niepublicznych, niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych

oraz

– słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia – dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć 528,00 złotych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Wnioskodawcą może być rodzic, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.

Termin złożenia wniosku wraz z załącznikami oraz klauzulą informacyjną RODO upływa 15 września 2020r.

Wniosek oraz klauzulę informacyjną RODO należy pobierać ze strony internetowej https://zaoslubice.ssdip.bip.gov.pl/stypendia-szkolne/

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją
i Regulaminem zamieszczonymi na powyższej stronie.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, związaną z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2), składanie wniosków stypendialnych wraz z załącznikami na rok szkolny 2020/2021 należy realizować poprzez:

– wysłanie pocztą na adres: Zespół Administracyjny Oświaty
w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice (decyduje data nadania),
 

lub

–  osobiste złożenie, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony w biurze Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, ul. Akademicka 1, pokój nr 228, po uprzednim, telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem merytorycznym pod nr telefonu 693 34 12 06 bądź 95 737 20 58. 

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2020/2021 udzielane są pod nr tel. 95 737 20 58 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom zamieszkałym na terenie gminy Słubice w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, tj. niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.