• Spotkanie z Krzysztofem Zanussim Gmina
  Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury
  Czytaj więcej
 • Głosujmy na przedszkole Dzieci
  Głosujmy na przedszkole “Jarzębinka”! Pomóżmy przedszkolakom wygrać ogródek warzywny
  Czytaj więcej
 • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym - przez biletomat Gmina
  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym
  Czytaj więcej
 • Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
Gmina

Segregacja odpadów? O to najczęściej pytają mieszkańcy

8 stycznia 2021r.

Od nowego roku wszyscy musimy segregować odpady. Jakie mamy obowiązki, jak często odpady będą odbierane, co powinniśmy  wiedzieć o segregacji? Na te i wiele innych pytań, które zadają nam mieszkańcy, odpowiadamy poniżej.

Czy segregacja odpadów od stycznia 2021 dotyczy wszystkich?

Tak. Z dniem 1 stycznia 2021 roku, złożona deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych i  niezamieszkałych (przedsiębiorstw, rodzinnych ogrodów działkowych, instytucji) przestaje obowiązywać z mocy prawa. Właściciele nieruchomości  zamieszkałych zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji.

 • Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, rodzinnych ogrodów działkowych, instytucji) mogą zdecydować czy zostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi czy nie.
 • Jeśli właściciel nieruchomości niezamieszkałej zdecyduje się zostać  zobowiązany jest do  złożenia nowej deklaracji. Jeżeli zdecyduje się odejść będzie to skutkowało koniecznością zawarcia przez ten podmiot indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Słubic.

Ważne: Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców ogrodów działkowych, a także tych części nieruchomości, które funkcjonują jako nieruchomości niezamieszkałe, o ile nie zdecyduje się pozostać w systemie gminnym.

Czy stosujemy worki na śmieci?

W zabudowie domów jednorodzinnych worki dostarczane są do gospodarstw domowych i tak „zapakowane” odpady są odbierane. W workach odbierane są frakcje: tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura, szkło i bioodpady, natomiast odpady zmieszane trafiają do czarnego pojemnika- tak wygląda to w zabudowie jednorodzinnej.

Natomiast odbiór odpadów komunalnych z budynków wielorodzinnych odbywa się za pośrednictwem dedykowanych kontenerów. Każdy z nich jest oznaczony odpowiednim kolorem i służy do gromadzenia konkretnej frakcji. Do kontenerów wrzucamy posegregowane odpady, pamiętając o tym, że worek sam w sobie też jest odpadem. Zatem nie możemy wrzuć szklanych butelek zapakowanych w worku na śmieci do pojemnika na szkło. Szkło do szkła, a worek do odpadów zmieszanych.

Z czego wynika stawka, w wysokości  49,00 zł od gospodarstwa domowego, przyjęta przez gminę?

Stawka 49 zł wynika z kalkulacji kosztów jakie gmina ponosi za wywóz odpadów. Wprowadzenie zasad segregacji zmienia całkowicie system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Musimy liczyć się z zakupem nowych pojemników, należy zadbać o bieżące utrzymanie ich w czystości, wzrasta również koszt odbioru odpadów (osobny odbiór każdej z frakcji i przewiezienie jej do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów).

Do kiedy będzie obowiązywać przyjęta stawka?

Przyjęta stawka będzie obowiązywać w 2021 r. i może się zmienić, w momencie wzrostu lub spadku kosztów wywozu odpadów.

W jaki sposób dokonywać będziemy opłaty za wywóz odpadów komunalnych?

Opłatę należy dokonywać tak jak dotychczas – na rachunek bankowy Gminy Słubice. Właściciele domów jednorodzinnych uiszczają opłatę bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Słubice. Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych ponoszą opłatę za pośrednictwem Wspólnoty Mieszkaniowej, na dotychczasowych zasadach w stawce wskazanej przez administratora budynku.

A co jeśli w pojemnikach znajdą się odpady źle posegregowane?

Ustawodawca nakazał nakładanie kary, stąd też wprowadzono zapisy, regulujące jej wysokość. Jeśli ktoś nie wywiąże się z obowiązku segregacji będzie musiał zapłacić 98 zł miesięcznie -jest to dwukrotność przyjętej stawki, choć ustawa dopuszcza nawet czterokrotność.

Jak często odpady komunalne będą odbierane?

Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1) odpady komunalne pozostałe po selekcji odpadów (niesegregowane), gromadzone na:

 1. a) terenie zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
 2. b) terenie zabudowy wielorodzinnej -nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

2) odpady selektywne według frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne (w tym metale i opakowania wielomateriałowe),  zgromadzone na:

 1. a) terenie zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
 2. b) terenie zabudowy wielorodzinnej -nie rzadziej niż raz w tygodniu,

3) bioodpady zgromadzone na:

 1. a) terenie zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
 2. b) terenie zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu,

Minimalna częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli z terenu nieruchomości niezamieszkałych:

1) odpady komunalne pozostałe po selekcji odpadów (niesegregowane), gromadzone na:

 1. a) terenie ogródków działkowych – od 01 marca do 31 października nie rzadziej niż raz w miesiącu, w pozostałych terminach nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
 2. b) pozostałych nieruchomościach – nie rzadziej niż raz w tygodniu,

2) odpady selektywne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt.1 – 3 zgromadzone na:

 1. a) terenie ogródków działkowych – od 01 marca do 31 października nie rzadziej niż raz w miesiącu, w pozostałych terminach nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
 2. b) pozostałych nieruchomościach – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

3) bioodpady zgromadzone na:

 1. a) terenie ogródków działkowych – od 01 marca do 31 października nie rzadziej niż raz w tygodniu, w pozostałych terminach nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 2. b) pozostałych nieruchomościach – nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz na kwartał.

A co z gabarytami?

Meble i inne odpady wielkogabarytowe wystawione, nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym dzień wywozu odpadów i nie później niż o godz. 600  w dniu wywozu odpadów, przed nieruchomością lub w miejscu zbierania odpadów komunalnych, będą odbierane w każdej ilości:

1) z nieruchomości na terenie zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

2) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na kwartał.

A co z pozostałościami po remontach?

Pozostałości po remontach nie są odpadami komunalnymi i nie podlegają systemowi gminnemu. Dlatego też niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu zbierania odpadów są punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Odpadami, które mogą być przekazywane do punktu, są:

 • odpady poremontowe i budowlane
 • odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,  komputery, kalkulatory, itp.)
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.
 • opony
 • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,  rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.)
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, AGD zużyte baterie
 • akumulatory
 • meble i inne odpady
 • wielkogabarytowe odpady budowlane i rozbiórkowe -posegregowane
 • żarówki świetlówki
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 • drewno impregnowane
 • płyty wiórowe i MDF
 • opakowania wielomateriałowe
 • zżyte opony od samochodów osobowych
 • odpady ulegające biodegradacji
 • papier i tektura
 • opakowania metalowe i metale
 • tworzywa sztuczne.
 • butelki, słoiki
 • tonery od drukarek,
 • farby, tusze, kleje
 • środki ochrony roślin.

 

Czy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie działał na dotychczasowych zasadach?

Tak, PSZOK jest do dyspozycji mieszkańców trzy dni w tygodniu.

PSZOK to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić odpady komunalne, w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków. Zlokalizowany jest  przy ul. Krótkiej 8 w Słubicach, na placu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Jest czynny w: poniedziałek, środa, sobota od godz. 7.00 do godz. 18.00. 

Ważne: Pamiętajmy, że istnieje możliwość zamówienia kontenera i usługi wywozu odpadów nie sklasyfikowanych jako odpady komunalne.

A co z przeterminowanymi lekami?

Przeterminowane leki zbierane są również w specjalnych pojemnikach w aptekach. Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. Zabronione jest wrzucanie igieł, igłostrzykawek. Mile widzianym jest wrzucanie leków bez opakowań – niezabrudzone papierowe opakowania  lekarstw oraz ulotki można wrzucić do odpadów komunalnych (pojemnik na papier).

Przeterminowane leki zbierane są do specjalistycznych pojemników ustawionych w wytypowanych aptekach:

 1. Apteka „Nowa” Sp. z o.o., ul. Kopernika 23, 69-100 Słubice,
 2. Apteka „Vita” s.c., ul. Wrocławska 5j, 69-100 Słubice,
 3. Apteka „Millenium”, ul. Mickiewicza 5, 69-100 Słubice,
 4. Apteka „Centrum Zdrowia”, pl. Przyjaźni 28, 69-100 Słubice,
 5. Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Adama Asnyka 15a, 69-100 Słubice.