• Pracujemy na bieżąco, ale są nowe zasady obsługi interesantów Gmina
  Pracujemy na bieżąco, ale są nowe zasady obsługi interesantów
  Czytaj więcej
 • Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto
  Dwumiasto „odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Mamy w Słubicach rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej Gmina
  Mamy w Słubicach rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
  Czytaj więcej
 • Inwestycji wodno-kanalizacyjnej o takim rozmiarze nie było w naszym mieście od początków jego istnienia Gmina
  Inwestycji wodno-kanalizacyjnej o takim rozmiarze nie było w naszym mieście od początków jego istnienia
  Czytaj więcej
 • To jest modelowe współdziałanie. Do gminy płyną kolejne unijne pieniądze Gmina
  To jest modelowe współdziałanie. Do gminy płyną kolejne unijne pieniądze
  Czytaj więcej
 • Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza bez głosu sprzeciwu Gmina
  Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza bez głosu sprzeciwu
  Czytaj więcej
 • Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask Gmina
  Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask
  Czytaj więcej
 • Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
 • Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień Gmina
  Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień
  Czytaj więcej
 • Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie! Gmina
  Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie!
  Czytaj więcej
 • InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach Gmina
  InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić... Gmina
  Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić…
  Czytaj więcej
 • Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec Gmina
  Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec
  Czytaj więcej
Gmina

Segregacja odpadów? O to najczęściej pytają mieszkańcy

8 stycznia 2021r.

Od nowego roku wszyscy musimy segregować odpady. Jakie mamy obowiązki, jak często odpady będą odbierane, co powinniśmy  wiedzieć o segregacji? Na te i wiele innych pytań, które zadają nam mieszkańcy, odpowiadamy poniżej.

Czy segregacja odpadów od stycznia 2021 dotyczy wszystkich?

Tak. Z dniem 1 stycznia 2021 roku, złożona deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych i  niezamieszkałych (przedsiębiorstw, rodzinnych ogrodów działkowych, instytucji) przestaje obowiązywać z mocy prawa. Właściciele nieruchomości  zamieszkałych zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji.

 • Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, rodzinnych ogrodów działkowych, instytucji) mogą zdecydować czy zostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi czy nie.
 • Jeśli właściciel nieruchomości niezamieszkałej zdecyduje się zostać  zobowiązany jest do  złożenia nowej deklaracji. Jeżeli zdecyduje się odejść będzie to skutkowało koniecznością zawarcia przez ten podmiot indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Słubic.

Ważne: Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców ogrodów działkowych, a także tych części nieruchomości, które funkcjonują jako nieruchomości niezamieszkałe, o ile nie zdecyduje się pozostać w systemie gminnym.

Czy stosujemy worki na śmieci?

W zabudowie domów jednorodzinnych worki dostarczane są do gospodarstw domowych i tak „zapakowane” odpady są odbierane. W workach odbierane są frakcje: tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura, szkło i bioodpady, natomiast odpady zmieszane trafiają do czarnego pojemnika- tak wygląda to w zabudowie jednorodzinnej.

Natomiast odbiór odpadów komunalnych z budynków wielorodzinnych odbywa się za pośrednictwem dedykowanych kontenerów. Każdy z nich jest oznaczony odpowiednim kolorem i służy do gromadzenia konkretnej frakcji. Do kontenerów wrzucamy posegregowane odpady, pamiętając o tym, że worek sam w sobie też jest odpadem. Zatem nie możemy wrzuć szklanych butelek zapakowanych w worku na śmieci do pojemnika na szkło. Szkło do szkła, a worek do odpadów zmieszanych.

Z czego wynika stawka, w wysokości  49,00 zł od gospodarstwa domowego, przyjęta przez gminę?

Stawka 49 zł wynika z kalkulacji kosztów jakie gmina ponosi za wywóz odpadów. Wprowadzenie zasad segregacji zmienia całkowicie system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Musimy liczyć się z zakupem nowych pojemników, należy zadbać o bieżące utrzymanie ich w czystości, wzrasta również koszt odbioru odpadów (osobny odbiór każdej z frakcji i przewiezienie jej do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów).

Do kiedy będzie obowiązywać przyjęta stawka?

Przyjęta stawka będzie obowiązywać w 2021 r. i może się zmienić, w momencie wzrostu lub spadku kosztów wywozu odpadów.

W jaki sposób dokonywać będziemy opłaty za wywóz odpadów komunalnych?

Opłatę należy dokonywać tak jak dotychczas – na rachunek bankowy Gminy Słubice. Właściciele domów jednorodzinnych uiszczają opłatę bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Słubice. Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych ponoszą opłatę za pośrednictwem Wspólnoty Mieszkaniowej, na dotychczasowych zasadach w stawce wskazanej przez administratora budynku.

A co jeśli w pojemnikach znajdą się odpady źle posegregowane?

Ustawodawca nakazał nakładanie kary, stąd też wprowadzono zapisy, regulujące jej wysokość. Jeśli ktoś nie wywiąże się z obowiązku segregacji będzie musiał zapłacić 98 zł miesięcznie -jest to dwukrotność przyjętej stawki, choć ustawa dopuszcza nawet czterokrotność.

Jak często odpady komunalne będą odbierane?

Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1) odpady komunalne pozostałe po selekcji odpadów (niesegregowane), gromadzone na:

 1. a) terenie zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
 2. b) terenie zabudowy wielorodzinnej -nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

2) odpady selektywne według frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne (w tym metale i opakowania wielomateriałowe),  zgromadzone na:

 1. a) terenie zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
 2. b) terenie zabudowy wielorodzinnej -nie rzadziej niż raz w tygodniu,

3) bioodpady zgromadzone na:

 1. a) terenie zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
 2. b) terenie zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu,

Minimalna częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli z terenu nieruchomości niezamieszkałych:

1) odpady komunalne pozostałe po selekcji odpadów (niesegregowane), gromadzone na:

 1. a) terenie ogródków działkowych – od 01 marca do 31 października nie rzadziej niż raz w miesiącu, w pozostałych terminach nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
 2. b) pozostałych nieruchomościach – nie rzadziej niż raz w tygodniu,

2) odpady selektywne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt.1 – 3 zgromadzone na:

 1. a) terenie ogródków działkowych – od 01 marca do 31 października nie rzadziej niż raz w miesiącu, w pozostałych terminach nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
 2. b) pozostałych nieruchomościach – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

3) bioodpady zgromadzone na:

 1. a) terenie ogródków działkowych – od 01 marca do 31 października nie rzadziej niż raz w tygodniu, w pozostałych terminach nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 2. b) pozostałych nieruchomościach – nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz na kwartał.

A co z gabarytami?

Meble i inne odpady wielkogabarytowe wystawione, nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym dzień wywozu odpadów i nie później niż o godz. 600  w dniu wywozu odpadów, przed nieruchomością lub w miejscu zbierania odpadów komunalnych, będą odbierane w każdej ilości:

1) z nieruchomości na terenie zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

2) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na kwartał.

A co z pozostałościami po remontach?

Pozostałości po remontach nie są odpadami komunalnymi i nie podlegają systemowi gminnemu. Dlatego też niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu zbierania odpadów są punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Odpadami, które mogą być przekazywane do punktu, są:

 • odpady poremontowe i budowlane
 • odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,  komputery, kalkulatory, itp.)
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.
 • opony
 • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,  rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.)
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, AGD zużyte baterie
 • akumulatory
 • meble i inne odpady
 • wielkogabarytowe odpady budowlane i rozbiórkowe -posegregowane
 • żarówki świetlówki
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 • drewno impregnowane
 • płyty wiórowe i MDF
 • opakowania wielomateriałowe
 • zżyte opony od samochodów osobowych
 • odpady ulegające biodegradacji
 • papier i tektura
 • opakowania metalowe i metale
 • tworzywa sztuczne.
 • butelki, słoiki
 • tonery od drukarek,
 • farby, tusze, kleje
 • środki ochrony roślin.

 

Czy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie działał na dotychczasowych zasadach?

Tak, PSZOK jest do dyspozycji mieszkańców trzy dni w tygodniu.

PSZOK to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić odpady komunalne, w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków. Zlokalizowany jest  przy ul. Krótkiej 8 w Słubicach, na placu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Jest czynny w: poniedziałek, środa, sobota od godz. 7.00 do godz. 18.00. 

Ważne: Pamiętajmy, że istnieje możliwość zamówienia kontenera i usługi wywozu odpadów nie sklasyfikowanych jako odpady komunalne.

A co z przeterminowanymi lekami?

Przeterminowane leki zbierane są również w specjalnych pojemnikach w aptekach. Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. Zabronione jest wrzucanie igieł, igłostrzykawek. Mile widzianym jest wrzucanie leków bez opakowań – niezabrudzone papierowe opakowania  lekarstw oraz ulotki można wrzucić do odpadów komunalnych (pojemnik na papier).

Przeterminowane leki zbierane są do specjalistycznych pojemników ustawionych w wytypowanych aptekach:

 1. Apteka „Nowa” Sp. z o.o., ul. Kopernika 23, 69-100 Słubice,
 2. Apteka „Vita” s.c., ul. Wrocławska 5j, 69-100 Słubice,
 3. Apteka „Millenium”, ul. Mickiewicza 5, 69-100 Słubice,
 4. Apteka „Centrum Zdrowia”, pl. Przyjaźni 28, 69-100 Słubice,
 5. Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Adama Asnyka 15a, 69-100 Słubice.

Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ