• Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach! Gmina
  Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach!
  Czytaj więcej
 • Dzieci potrzebujące wsparcia będą miały w tej świetlicy superwarunki! Gmina
  Dzieci potrzebujące wsparcia będą miały w tej świetlicy superwarunki!
  Czytaj więcej
 • Spis Rolny – Infolinia Spisowa Powszechny Spis Rolny
  Spis Rolny – Infolinia Spisowa
  Czytaj więcej
 • Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8:00 do 16:00 Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8:00 do 16:00
  Czytaj więcej
 • Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium Gmina
  Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium
  Czytaj więcej
 • Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów! Gmina
  Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów!
  Czytaj więcej
 • Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać! Gmina
  Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać!
  Czytaj więcej
 • Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany! Gmina
  Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany!
  Czytaj więcej
Gmina

Powszechny Spis Rolny rusza 1 września 2020 r.

28 sierpnia 2020r.

W dniach od 1 września do 30 listopada użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani wziąć udział w Powszechnym Spisie Rolnym. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania.

Kto objęty jest spisem rolnym?
Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne zarówno osób fizycznych (tj. gospodarstwa indywidualne), jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

Co zalicza się do działalności rolniczej prowadzonej przez gospodarstwo rolne?
-uprawę roślin, która obejmuje: wszystkie uprawy rolne (w tym również uprawę grzybów jadalnych), warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych,
-chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, tj. bydła, owiec, kóz, koni, świń, drobiu, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych (np. dziki, sarny, daniele, lamy) i pszczół,
-utrzymywanie gruntów rolnych, już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych, według zasad dobrej kultury rolnej (zgodnie z normami).

Czy udział w spisie jest obowiązkowy?
Tak, udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy. Obowiązek wynika z ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728). Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

W jaki sposób można wziąć udział w spisie rolnym?
Przyjęte metody spisu pozwolą nam zachować pełne bezpieczeństwo. Główną metodą spisu rolnego jest tzw. samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego dostępnego na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl). Tym, którzy nie będą mogli spisać się samodzielnie pomocą służyć będą rachmistrzowie, którzy skontaktują się z gospodarstwem rolnym telefonicznie i przeprowadzą wywiad telefoniczny lub odwiedzą gospodarstwo rolne i przeprowadzą wywiad bezpośredni.

Tożsamość rachmistrzów będzie można sprawdzić dzwoniąc na infolinię, bądź do biura spisowego.
I N F O L I N I A S P I S O W A
22 279 99 99

Czego będą dotyczyły pytania w spisie rolnym?
Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć Państwa gospodarstwa rolnego. W spisie rolnym zapytamy m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj  użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie.
U W A G A !
W spisie nie pytamy o majątek rolników! Podmiotem spisu jest gospodarstwo rolne. Pytamy o składowe elementy gospodarstwa rolnego (procentową ilość, a nie ich wartość). W spisie rolnym zapytamy o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zbierzemy dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą. W spisie nie będą zbierane dane o zarobkach rolników, czy wartości przychodów. Zbierzemy informacje o wkładzie pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia w  gospodarstwie również działalności pozarolniczej. Chodzi o przybliżone podanie, jaką część (w %) dochodów stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

Spis zostanie przeprowadzony w miesiącach wrzesień – listopad br., a będziemy pytać o dane według stanu na dzień 1 czerwca br. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.?
– internetowo
– przez telefon
– przyjmując rachmistrza

Do czego będą wykorzystane zebrane dane?
Spis powszechny to jedyne pełne badanie statystyczne obejmujące całą populację Polski. Na ich podstawie władze publiczne i różne podmioty opierają swoje decyzje i strategie. Dla samorządów spis jest zmierzeniem skuteczności prowadzonej przez nich polityki regionalnej i lokalnej. Wyniki spisu rolnego będą wykorzystane przez Komisję Europejską do ustalenia wielkości dotacji dla obszarów wiejskich w krajach członkowskich.

Czy dane, które przekazujemy są bezpieczne?
Każdy uczestnik spisu powszechnego ma zagwarantowaną ustawowo anonimowość. Wszystkie dane zebrane podczas spisu objęte są tajemnicą statystyczną. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do  przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia. Pisemne  przyrzeczenie, jest składane właściwemu komisarzowi spisowemu. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej (art. 54-55) osoba, która naruszy tajemnicę statystyczną, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto, jeśli ktoś wykorzystuje dane statystyczne, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem pracy lub czynności na zlecenie prowadzącego badanie statystyczne statystyki publicznej w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Zbierane dane są również odpowiednio zabezpieczane przed dostępem osób niepowołanych i są chronione zgodnie z realizowaną przez GUS Polityką Bezpieczeństwa Informacji Statystyki Publicznej.

 

 


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ