• Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8.00 do 16.00
  Czytaj więcej
 • Stypendyści gminy Gmina
  Do tych uzdolnionych uczniów powędrowały nagrody i stypendia burmistrza
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Blisko 1,6 mln zł na wakacyjne remonty w placówkach oświatowych
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Gmina dostanie blisko 2 mln zł na przebudowę ul. Witosa
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, że do do końca sierpnia Urząd Miejski w Słubicach jest otwarty od 7.00 do 15.00
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Miejskie Święto Hanzy? Bawimy się dalej!
  Czytaj więcej
 • Lato kulturalne w Dwumieście Gmina
  To już w najbliższy weekend rozpoczynamy Miejskie Święto Hanzy!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wiele powodów do radości. Burmistrz dostał wotum zaufania od radnych i absolutorium
  Czytaj więcej
 • Festiwal piosenki w Gmina
  Ale nam się pięknie rozśpiewała “Jarzębinka”
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wszystkiego najlepszego kochane dzieci!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Superwiadomość! Dostaniemy prawie 15 mln zł na gminne inwestycje!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Jak ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Otwarciue sali przy SP3 Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kopernika Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na modernizację parku przy al. Niepodległości Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Gmina

Powszechny Spis Rolny rusza 1 września 2020 r.

28 sierpnia 2020r.

W dniach od 1 września do 30 listopada użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani wziąć udział w Powszechnym Spisie Rolnym. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania.

Kto objęty jest spisem rolnym?
Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne zarówno osób fizycznych (tj. gospodarstwa indywidualne), jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

Co zalicza się do działalności rolniczej prowadzonej przez gospodarstwo rolne?
-uprawę roślin, która obejmuje: wszystkie uprawy rolne (w tym również uprawę grzybów jadalnych), warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych,
-chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, tj. bydła, owiec, kóz, koni, świń, drobiu, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych (np. dziki, sarny, daniele, lamy) i pszczół,
-utrzymywanie gruntów rolnych, już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych, według zasad dobrej kultury rolnej (zgodnie z normami).

Czy udział w spisie jest obowiązkowy?
Tak, udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy. Obowiązek wynika z ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728). Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

W jaki sposób można wziąć udział w spisie rolnym?
Przyjęte metody spisu pozwolą nam zachować pełne bezpieczeństwo. Główną metodą spisu rolnego jest tzw. samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego dostępnego na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl). Tym, którzy nie będą mogli spisać się samodzielnie pomocą służyć będą rachmistrzowie, którzy skontaktują się z gospodarstwem rolnym telefonicznie i przeprowadzą wywiad telefoniczny lub odwiedzą gospodarstwo rolne i przeprowadzą wywiad bezpośredni.

Tożsamość rachmistrzów będzie można sprawdzić dzwoniąc na infolinię, bądź do biura spisowego.
I N F O L I N I A S P I S O W A
22 279 99 99

Czego będą dotyczyły pytania w spisie rolnym?
Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć Państwa gospodarstwa rolnego. W spisie rolnym zapytamy m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj  użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie.
U W A G A !
W spisie nie pytamy o majątek rolników! Podmiotem spisu jest gospodarstwo rolne. Pytamy o składowe elementy gospodarstwa rolnego (procentową ilość, a nie ich wartość). W spisie rolnym zapytamy o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zbierzemy dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą. W spisie nie będą zbierane dane o zarobkach rolników, czy wartości przychodów. Zbierzemy informacje o wkładzie pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia w  gospodarstwie również działalności pozarolniczej. Chodzi o przybliżone podanie, jaką część (w %) dochodów stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

Spis zostanie przeprowadzony w miesiącach wrzesień – listopad br., a będziemy pytać o dane według stanu na dzień 1 czerwca br. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.?
– internetowo
– przez telefon
– przyjmując rachmistrza

Do czego będą wykorzystane zebrane dane?
Spis powszechny to jedyne pełne badanie statystyczne obejmujące całą populację Polski. Na ich podstawie władze publiczne i różne podmioty opierają swoje decyzje i strategie. Dla samorządów spis jest zmierzeniem skuteczności prowadzonej przez nich polityki regionalnej i lokalnej. Wyniki spisu rolnego będą wykorzystane przez Komisję Europejską do ustalenia wielkości dotacji dla obszarów wiejskich w krajach członkowskich.

Czy dane, które przekazujemy są bezpieczne?
Każdy uczestnik spisu powszechnego ma zagwarantowaną ustawowo anonimowość. Wszystkie dane zebrane podczas spisu objęte są tajemnicą statystyczną. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do  przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia. Pisemne  przyrzeczenie, jest składane właściwemu komisarzowi spisowemu. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej (art. 54-55) osoba, która naruszy tajemnicę statystyczną, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto, jeśli ktoś wykorzystuje dane statystyczne, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem pracy lub czynności na zlecenie prowadzącego badanie statystyczne statystyki publicznej w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Zbierane dane są również odpowiednio zabezpieczane przed dostępem osób niepowołanych i są chronione zgodnie z realizowaną przez GUS Polityką Bezpieczeństwa Informacji Statystyki Publicznej.