• W czasie wakacji nasz urząd czynny od 7.00 do 15.00 Gmina
  W czasie wakacji nasz urząd czynny od 7.00 do 15.00
  Czytaj więcej
 • Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium Bez kategorii
  Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium
  Czytaj więcej
 • Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów! Gmina
  Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów!
  Czytaj więcej
 • Sala sportowa przy Gmina
  Sala sportowa przy „dwójce”? Już ją prawie mamy!
  Czytaj więcej
 • Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać! Gmina
  Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać!
  Czytaj więcej
 • Od 4 maja zmiany w przyjęciu interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach Gmina
  Od 4 maja zmiany w przyjęciu interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Od czwartku będziemy musieli zakrywać usta i nos! Gmina
  Od czwartku będziemy musieli zakrywać usta i nos!
  Czytaj więcej
 • Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany! Gmina
  Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany!
  Czytaj więcej
 • Co trzeba wiedzieć o koronawirusie? Gmina
  Co trzeba wiedzieć o koronawirusie?
  Czytaj więcej
 • Blisko 900 tys. zł dostaną od gminy organizacje pozarządowe na projekty służące mieszkańcom! Gmina
  Blisko 900 tys. zł dostaną od gminy organizacje pozarządowe na projekty służące mieszkańcom!
  Czytaj więcej
 • Jakub Czak ze stypendium marszałka województwa. Wyróżnienie dostała też gmina! Gmina
  Jakub Czak ze stypendium marszałka województwa. Wyróżnienie dostała też gmina!
  Czytaj więcej

Pomoc publiczna

Pomoc ze środków publicznych może być udzielana, nie tylko przez naczelne i regionalne organy państwa, ale także przez samorządy terytorialne i ich jednostki.

Aby określone działanie mogło być zakwalifikowane jako pomoc publiczna muszą bezwzględnie zostać spełnione 4 warunki jednocześnie (zgodnie z artykułem 107 „Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej”):

 1. jest to pomoc przyznana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych bez względu na formę;
 2. jest to pomoc, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów;
 3. jest to pomoc selektywna
  • obejmuje określone regiony, sektory
  • prawo podejmowania decyzji
 4. jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie w jakim wpływa na wymianę handlowa między państwami członkowskimi.
  Pomoc publiczna może być kierowana do określonych sektorów, regionów czy podmiotów gospodarczych. Związana jest z realizacją określonych celów gospodarczych np.:
  • rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
  • zmniejszanie różnic gospodarczych między regionami kraju,
  • równoważenie rynku w sektorach uznanych za „wrażliwe” (podatnych na wahania koniunktury), restrukturyzacja sektorów „trudnych”.

Pomoc powinna mieć charakter tymczasowy, jasne i przejrzyste reguły, musi być skierowana do określonych przedsiębiorstw lub projektów. Zasady kwalifikowania określonych działań, jako pomocy określają następujące Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej oraz Komisji Wspólnoty Europejskiej:

 1. Rozporządzenie Rady (UE) nr 733/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 994/98 dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa Tekst mający znaczenie dla EOG.
 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym .
 4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczy art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa.
 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach de minimis.
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej.
 7. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 wdrażającym rozporządzenie Rady (WE) Nr 659/1999 ustanawiające szczegółowe zasady zastosowania artykułu 93 Traktatu WE),
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Uchwała nr LI/398/2014 Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

Uchwała nr IV/32/2015 RM w Słubicach zmieniająca uchwałę Nr LI/398/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 15.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ