• Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec Gmina
  Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec
  Czytaj więcej
 • Życzymy wszystkim szczęśliwego 2021 roku Gmina
  Życzymy wszystkim szczęśliwego 2021 roku
  Czytaj więcej
 • Nowe stawki za odpady. Trzeba złożyć deklaracje Gmina
  Nowe stawki za odpady. Trzeba złożyć deklaracje
  Czytaj więcej
 • Radni uchwalili rekordowy budżet na 2021 rok Gmina
  Radni uchwalili rekordowy budżet na 2021 rok
  Czytaj więcej
 • Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach! Gmina
  Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach!
  Czytaj więcej
 • Dzieci potrzebujące wsparcia będą miały w tej świetlicy superwarunki! Gmina
  Dzieci potrzebujące wsparcia będą miały w tej świetlicy superwarunki!
  Czytaj więcej
 • Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8:00 do 16:00 Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8:00 do 16:00
  Czytaj więcej
 • Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium Gmina
  Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium
  Czytaj więcej
 • Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów! Gmina
  Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów!
  Czytaj więcej
 • Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać! Gmina
  Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać!
  Czytaj więcej
 • Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany! Gmina
  Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany!
  Czytaj więcej

Pomoc publiczna

Pomoc ze środków publicznych może być udzielana, nie tylko przez naczelne i regionalne organy państwa, ale także przez samorządy terytorialne i ich jednostki.

Aby określone działanie mogło być zakwalifikowane jako pomoc publiczna muszą bezwzględnie zostać spełnione 4 warunki jednocześnie (zgodnie z artykułem 107 „Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej”):

 1. jest to pomoc przyznana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych bez względu na formę;
 2. jest to pomoc, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów;
 3. jest to pomoc selektywna
  • obejmuje określone regiony, sektory
  • prawo podejmowania decyzji
 4. jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie w jakim wpływa na wymianę handlowa między państwami członkowskimi.
  Pomoc publiczna może być kierowana do określonych sektorów, regionów czy podmiotów gospodarczych. Związana jest z realizacją określonych celów gospodarczych np.:
  • rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
  • zmniejszanie różnic gospodarczych między regionami kraju,
  • równoważenie rynku w sektorach uznanych za „wrażliwe” (podatnych na wahania koniunktury), restrukturyzacja sektorów „trudnych”.

Pomoc powinna mieć charakter tymczasowy, jasne i przejrzyste reguły, musi być skierowana do określonych przedsiębiorstw lub projektów. Zasady kwalifikowania określonych działań, jako pomocy określają następujące Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej oraz Komisji Wspólnoty Europejskiej:

 1. Rozporządzenie Rady (UE) nr 733/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 994/98 dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa Tekst mający znaczenie dla EOG.
 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym .
 4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczy art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa.
 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach de minimis.
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej.
 7. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 wdrażającym rozporządzenie Rady (WE) Nr 659/1999 ustanawiające szczegółowe zasady zastosowania artykułu 93 Traktatu WE),
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Uchwała nr LI/398/2014 Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

Uchwała nr IV/32/2015 RM w Słubicach zmieniająca uchwałę Nr LI/398/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ