• Dwumiasto
  Dwumiasto „odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Mamy w Słubicach rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej Gmina
  Mamy w Słubicach rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
  Czytaj więcej
 • Inwestycji wodno-kanalizacyjnej o takim rozmiarze nie było w naszym mieście od początków jego istnienia Gmina
  Inwestycji wodno-kanalizacyjnej o takim rozmiarze nie było w naszym mieście od początków jego istnienia
  Czytaj więcej
 • To jest modelowe współdziałanie. Do gminy płyną kolejne unijne pieniądze Gmina
  To jest modelowe współdziałanie. Do gminy płyną kolejne unijne pieniądze
  Czytaj więcej
 • Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza bez głosu sprzeciwu Gmina
  Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza bez głosu sprzeciwu
  Czytaj więcej
 • Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask Gmina
  Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask
  Czytaj więcej
 • Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
 • Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień Gmina
  Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień
  Czytaj więcej
 • Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie! Gmina
  Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie!
  Czytaj więcej
 • InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach Gmina
  InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić... Gmina
  Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić…
  Czytaj więcej
 • Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec Gmina
  Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec
  Czytaj więcej

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów społecznych

Funkcję Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów społecznych pełni w Gminie Słubice pani Sabina Matkowska. Jej biuro mieści się w Urzędzie Miejskim w Słubicach,
I piętro pokój 108. Pracuje w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Kontakt:
tel. 095 737 2008
e-mail : pelnomocnik@o2.pl lub pelnomocnik@slubice.pl

Zakres zadań pełnomocnika:

Zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

– Opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
– Koordynowanie realizacji poszczególnych zadań Gminnego Programu
– Diagnoza problemów związanych z alkoholizmem i ryzykownym spożywaniem napojów alkoholowych;
– Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej- konsultacje, doradztwo;
– Organizacja działalności profilaktycznej realizowanej na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz świetlic wiejskich;
– Organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców gminy;
– Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
– Organizacja szkoleń oraz zwiększanie dostępności do informacji o zagrożeniach wynikających z alkoholu dla realizatorów GPPiRPA;
– Nadzór i koordynowanie działalności Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych dla dzieci z rodzin alkoholowych;
– Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
– Współpraca z instytucjami realizującymi zadania wynikające z w/w ustawy np. Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gorzowie Wlkp, Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji i in;
– Realizacja i wprowadzanie nowych zadań zgodnych z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:


– Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- planowanie i realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
– Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
– Organizacja szkoleń dla realizatorów zadań wynikających z ustawy np. pracowników służby zdrowia, nauczycieli;
– Organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców gminy;
– Współpraca z instytucjami realizującymi zadania wynikające z w/w ustawy np. Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskim Porozumieniem Niebieska Linia, Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gorzowie Wielkopolskim, Fundacją ETOH, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i in.

Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

– Opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
– Koordynacja zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Gminnego Programu PN
– Diagnoza problemów związanych z narkomanią;
– Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z substancjami psychoaktywnymi pomocy psychospołecznej, prawnej-konsultacje, doradztwo.
– Organizacja działalności profilaktycznej realizowanej na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz świetlic wiejskich;
– Wspomaganie działalności, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów wynikających z używania narkotyków;
– Organizacja szkoleń oraz zwiększanie dostępności do informacji o zagrożeniach wynikających z alkoholu dla realizatorów GPPN;
– Nadzór i koordynowanie działalności Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych dla dzieci z rodzin patologicznych;
– Współpraca z instytucjami realizującymi zadania wynikające z w/w ustawy np. Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gorzowie Wlkp, Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, Komendą Powiatową Policji i in;
– Organizacja i koordynacja działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej dla mieszkańców gminy określonej w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ