• Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach! Gmina
  Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach!
  Czytaj więcej
 • Dzieci potrzebujące wsparcia będą miały w tej świetlicy superwarunki! Gmina
  Dzieci potrzebujące wsparcia będą miały w tej świetlicy superwarunki!
  Czytaj więcej
 • Spis Rolny – Infolinia Spisowa Powszechny Spis Rolny
  Spis Rolny – Infolinia Spisowa
  Czytaj więcej
 • Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8:00 do 16:00 Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8:00 do 16:00
  Czytaj więcej
 • Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium Gmina
  Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium
  Czytaj więcej
 • Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów! Gmina
  Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów!
  Czytaj więcej
 • Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać! Gmina
  Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać!
  Czytaj więcej
 • Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany! Gmina
  Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany!
  Czytaj więcej

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów społecznych

Funkcję Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów społecznych pełni w Gminie Słubice pani Sabina Matkowska. Jej biuro mieści się w Urzędzie Miejskim w Słubicach,
I piętro pokój 108. Pracuje w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Kontakt:
tel. 095 737 2008
e-mail : pelnomocnik@o2.pl lub pelnomocnik@slubice.pl

Zakres zadań pełnomocnika:

Zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

– Opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
– Koordynowanie realizacji poszczególnych zadań Gminnego Programu
– Diagnoza problemów związanych z alkoholizmem i ryzykownym spożywaniem napojów alkoholowych;
– Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej- konsultacje, doradztwo;
– Organizacja działalności profilaktycznej realizowanej na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz świetlic wiejskich;
– Organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców gminy;
– Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
– Organizacja szkoleń oraz zwiększanie dostępności do informacji o zagrożeniach wynikających z alkoholu dla realizatorów GPPiRPA;
– Nadzór i koordynowanie działalności Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych dla dzieci z rodzin alkoholowych;
– Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
– Współpraca z instytucjami realizującymi zadania wynikające z w/w ustawy np. Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gorzowie Wlkp, Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji i in;
– Realizacja i wprowadzanie nowych zadań zgodnych z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:


– Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- planowanie i realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
– Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
– Organizacja szkoleń dla realizatorów zadań wynikających z ustawy np. pracowników służby zdrowia, nauczycieli;
– Organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców gminy;
– Współpraca z instytucjami realizującymi zadania wynikające z w/w ustawy np. Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskim Porozumieniem Niebieska Linia, Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gorzowie Wielkopolskim, Fundacją ETOH, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i in.

Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

– Opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
– Koordynacja zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Gminnego Programu PN
– Diagnoza problemów związanych z narkomanią;
– Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z substancjami psychoaktywnymi pomocy psychospołecznej, prawnej-konsultacje, doradztwo.
– Organizacja działalności profilaktycznej realizowanej na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz świetlic wiejskich;
– Wspomaganie działalności, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów wynikających z używania narkotyków;
– Organizacja szkoleń oraz zwiększanie dostępności do informacji o zagrożeniach wynikających z alkoholu dla realizatorów GPPN;
– Nadzór i koordynowanie działalności Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych dla dzieci z rodzin patologicznych;
– Współpraca z instytucjami realizującymi zadania wynikające z w/w ustawy np. Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gorzowie Wlkp, Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, Komendą Powiatową Policji i in;
– Organizacja i koordynacja działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej dla mieszkańców gminy określonej w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ