• Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8.00 do 16.00
  Czytaj więcej
 • Stypendyści gminy Gmina
  Do tych uzdolnionych uczniów powędrowały nagrody i stypendia burmistrza
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Blisko 1,6 mln zł na wakacyjne remonty w placówkach oświatowych
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Gmina dostanie blisko 2 mln zł na przebudowę ul. Witosa
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, że do do końca sierpnia Urząd Miejski w Słubicach jest otwarty od 7.00 do 15.00
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Miejskie Święto Hanzy? Bawimy się dalej!
  Czytaj więcej
 • Lato kulturalne w Dwumieście Gmina
  To już w najbliższy weekend rozpoczynamy Miejskie Święto Hanzy!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wiele powodów do radości. Burmistrz dostał wotum zaufania od radnych i absolutorium
  Czytaj więcej
 • Festiwal piosenki w Gmina
  Ale nam się pięknie rozśpiewała “Jarzębinka”
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wszystkiego najlepszego kochane dzieci!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Superwiadomość! Dostaniemy prawie 15 mln zł na gminne inwestycje!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Jak ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Otwarciue sali przy SP3 Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kopernika Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na modernizację parku przy al. Niepodległości Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Gminny Program Rewitalizacji

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023

27 września 2019r.

Na początku września 2016 r. Gmina Słubice, w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, rozpoczęła procedurę zmierzającą do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, zwanego dalej GPR, w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

W celu zapewnienia sprawnego biegu projektu polegającego na opracowaniu GPR, zarządzeniem Nr 324/2016 Burmistrza Słubic został powołany Zespół ds. Rewitalizacji, zwany dalej Zespołem, w skład którego wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Słubicach i jednostek organizacyjnych gminy, zatrudnieni przez gminę eksperci oraz specjaliści pracujący na co dzień w sferach społecznych, gospodarczych i technicznych. Zadaniem głównym Zespołu jest koordynacja prac związanych z opracowaniem, wdrożeniem i monitoringiem programu. Wszystkie podejmowane przez Zespół działania, doprowadziły do podjęcia przez Radę Miejską w Słubicach uchwały Nr XXXV/287/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017 – 2023.
Obecnie prace związane z przygotowywaniem projektu GPR zostały zakończone, jednak zanim dojdzie do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017- 2023, z uwagi na istotność opinii społeczeństwa w tym zakresie, Burmistrz Słubic ma obowiązek poddać projekt uchwały konsultacjom społecznym i zaprosić osoby upoważnione do wzięcia udziału w konsultacjach do składania uwag i wyrażania swoich opinii.
Szczegóły konsultacji społecznych poniżej.
I.    UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH:
1)    mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe
i towarzystwa budownictwa społecznego;
2)    mieszkańcy gminy inni niż wymienieni punkcie 1;
3)    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4)    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5)    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6)    organy władzy publicznej;
7)    podmioty, inne niż wymienione w punkcie 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

II.    TERMIN KONSULTACJI:
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 21 lipca 2017 r. do 21 sierpnia 2017 r. Uwagi złożone po upływie terminu konsultacji nie będą uwzględniane.

III.    FORMY KONSULTACJI:
1)    Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej za pomocą badania ankietowego.
Ankieta jest dostępna od dnia 21 lipca 2017 r. na stronie internetowej gminy www.slubice.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Słubicach oraz
w lipcowym wydaniu Gazety Słubickiej.


Wypełnione ankiety można składać:
•    drogą elektroniczną na adres – marika.cembrowicz@slubice.pl ,
•    w Urzędzie Miejskim w Słubicach,
•    w Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego otwarcia,
•    pocztą na adres – Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice.

2)    Spotkania indywidualne z mieszkańcami i zbieranie uwag w Punkcie Konsultacyjnym.
Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach,
w sali konferencyjnej na II piętrze (s. 233). Czynny w każdą środę w okresie trwania konsultacji (począwszy od dnia 26 lipca 2017 r.) w godzinach 14:00 – 16:00.

3)    Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami.
Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami prowadzone będą na terenie miasta, dnia 02 sierpnia 2017 r. w godzinach 11:00 – 17:00.

4)    Spotkania z mieszkańcami.
Spotkania z mieszkańcami odbędą się w sali Centrum Organizacji Pozarządowych w Słubicach, na ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach, w dniach 24 lipca 2017 r. i 16 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 (dotyczy obu terminów).

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji, zgodnie z zarządzeniem wszczynającym konsultacje, sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.