• Dwumiasto
  Dwumiasto „odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Mamy w Słubicach rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej Gmina
  Mamy w Słubicach rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
  Czytaj więcej
 • Inwestycji wodno-kanalizacyjnej o takim rozmiarze nie było w naszym mieście od początków jego istnienia Gmina
  Inwestycji wodno-kanalizacyjnej o takim rozmiarze nie było w naszym mieście od początków jego istnienia
  Czytaj więcej
 • To jest modelowe współdziałanie. Do gminy płyną kolejne unijne pieniądze Gmina
  To jest modelowe współdziałanie. Do gminy płyną kolejne unijne pieniądze
  Czytaj więcej
 • Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza bez głosu sprzeciwu Gmina
  Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza bez głosu sprzeciwu
  Czytaj więcej
 • Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask Gmina
  Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask
  Czytaj więcej
 • Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
 • Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień Gmina
  Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień
  Czytaj więcej
 • Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie! Gmina
  Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie!
  Czytaj więcej
 • InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach Gmina
  InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić... Gmina
  Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić…
  Czytaj więcej
 • Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec Gmina
  Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec
  Czytaj więcej
Gminny Program Rewitalizacji

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023

27 września 2019r.

Na początku września 2016 r. Gmina Słubice, w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, rozpoczęła procedurę zmierzającą do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, zwanego dalej GPR, w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

W celu zapewnienia sprawnego biegu projektu polegającego na opracowaniu GPR, zarządzeniem Nr 324/2016 Burmistrza Słubic został powołany Zespół ds. Rewitalizacji, zwany dalej Zespołem, w skład którego wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Słubicach i jednostek organizacyjnych gminy, zatrudnieni przez gminę eksperci oraz specjaliści pracujący na co dzień w sferach społecznych, gospodarczych i technicznych. Zadaniem głównym Zespołu jest koordynacja prac związanych z opracowaniem, wdrożeniem i monitoringiem programu. Wszystkie podejmowane przez Zespół działania, doprowadziły do podjęcia przez Radę Miejską w Słubicach uchwały Nr XXXV/287/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017 – 2023.
Obecnie prace związane z przygotowywaniem projektu GPR zostały zakończone, jednak zanim dojdzie do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017- 2023, z uwagi na istotność opinii społeczeństwa w tym zakresie, Burmistrz Słubic ma obowiązek poddać projekt uchwały konsultacjom społecznym i zaprosić osoby upoważnione do wzięcia udziału w konsultacjach do składania uwag i wyrażania swoich opinii.
Szczegóły konsultacji społecznych poniżej.
I.    UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH:
1)    mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe
i towarzystwa budownictwa społecznego;
2)    mieszkańcy gminy inni niż wymienieni punkcie 1;
3)    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4)    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5)    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6)    organy władzy publicznej;
7)    podmioty, inne niż wymienione w punkcie 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

II.    TERMIN KONSULTACJI:
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 21 lipca 2017 r. do 21 sierpnia 2017 r. Uwagi złożone po upływie terminu konsultacji nie będą uwzględniane.

III.    FORMY KONSULTACJI:
1)    Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej za pomocą badania ankietowego.
Ankieta jest dostępna od dnia 21 lipca 2017 r. na stronie internetowej gminy www.slubice.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Słubicach oraz
w lipcowym wydaniu Gazety Słubickiej.


Wypełnione ankiety można składać:
•    drogą elektroniczną na adres – marika.cembrowicz@slubice.pl ,
•    w Urzędzie Miejskim w Słubicach,
•    w Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego otwarcia,
•    pocztą na adres – Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice.

2)    Spotkania indywidualne z mieszkańcami i zbieranie uwag w Punkcie Konsultacyjnym.
Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach,
w sali konferencyjnej na II piętrze (s. 233). Czynny w każdą środę w okresie trwania konsultacji (począwszy od dnia 26 lipca 2017 r.) w godzinach 14:00 – 16:00.

3)    Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami.
Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami prowadzone będą na terenie miasta, dnia 02 sierpnia 2017 r. w godzinach 11:00 – 17:00.

4)    Spotkania z mieszkańcami.
Spotkania z mieszkańcami odbędą się w sali Centrum Organizacji Pozarządowych w Słubicach, na ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach, w dniach 24 lipca 2017 r. i 16 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 (dotyczy obu terminów).

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji, zgodnie z zarządzeniem wszczynającym konsultacje, sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ