• Uczniowie Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Już można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców. Gmina
  Już można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika! Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana! Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto
  Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Gminny Program Rewitalizacji

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023

27 września 2019r.

Na początku września 2016 r. Gmina Słubice, w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, rozpoczęła procedurę zmierzającą do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, zwanego dalej GPR, w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

W celu zapewnienia sprawnego biegu projektu polegającego na opracowaniu GPR, zarządzeniem Nr 324/2016 Burmistrza Słubic został powołany Zespół ds. Rewitalizacji, zwany dalej Zespołem, w skład którego wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Słubicach i jednostek organizacyjnych gminy, zatrudnieni przez gminę eksperci oraz specjaliści pracujący na co dzień w sferach społecznych, gospodarczych i technicznych. Zadaniem głównym Zespołu jest koordynacja prac związanych z opracowaniem, wdrożeniem i monitoringiem programu. Wszystkie podejmowane przez Zespół działania, doprowadziły do podjęcia przez Radę Miejską w Słubicach uchwały Nr XXXV/287/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017 – 2023.
Obecnie prace związane z przygotowywaniem projektu GPR zostały zakończone, jednak zanim dojdzie do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017- 2023, z uwagi na istotność opinii społeczeństwa w tym zakresie, Burmistrz Słubic ma obowiązek poddać projekt uchwały konsultacjom społecznym i zaprosić osoby upoważnione do wzięcia udziału w konsultacjach do składania uwag i wyrażania swoich opinii.
Szczegóły konsultacji społecznych poniżej.
I.    UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH:
1)    mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe
i towarzystwa budownictwa społecznego;
2)    mieszkańcy gminy inni niż wymienieni punkcie 1;
3)    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4)    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5)    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6)    organy władzy publicznej;
7)    podmioty, inne niż wymienione w punkcie 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

II.    TERMIN KONSULTACJI:
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 21 lipca 2017 r. do 21 sierpnia 2017 r. Uwagi złożone po upływie terminu konsultacji nie będą uwzględniane.

III.    FORMY KONSULTACJI:
1)    Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej za pomocą badania ankietowego.
Ankieta jest dostępna od dnia 21 lipca 2017 r. na stronie internetowej gminy www.slubice.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Słubicach oraz
w lipcowym wydaniu Gazety Słubickiej.


Wypełnione ankiety można składać:
•    drogą elektroniczną na adres – marika.cembrowicz@slubice.pl ,
•    w Urzędzie Miejskim w Słubicach,
•    w Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego otwarcia,
•    pocztą na adres – Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice.

2)    Spotkania indywidualne z mieszkańcami i zbieranie uwag w Punkcie Konsultacyjnym.
Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach,
w sali konferencyjnej na II piętrze (s. 233). Czynny w każdą środę w okresie trwania konsultacji (począwszy od dnia 26 lipca 2017 r.) w godzinach 14:00 – 16:00.

3)    Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami.
Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami prowadzone będą na terenie miasta, dnia 02 sierpnia 2017 r. w godzinach 11:00 – 17:00.

4)    Spotkania z mieszkańcami.
Spotkania z mieszkańcami odbędą się w sali Centrum Organizacji Pozarządowych w Słubicach, na ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach, w dniach 24 lipca 2017 r. i 16 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 (dotyczy obu terminów).

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji, zgodnie z zarządzeniem wszczynającym konsultacje, sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.