• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Bez kategorii

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. gospodarowania budynkami i lokalami gminnymi

22 sierpnia 2022r.

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania budynkami i lokalami gminnymi w Urzędzie Miejskim w Słubicach ul. Akademicka 1

 

Burmistrz Słubic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania budynkami i lokalami gminnymi:

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe preferowane kierunki: administracja
 • nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawa o własności lokali,
 • znajomość ustawy Kodeks cywilny,
 • znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej.
 1. Wymagania preferowane:

1) doświadczenie z zakresu administracji samorządowej;

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości zabudowanych budynkami i sprzedażą przyległych nieruchomości gruntowych na rzecz właścicieli lokali, w tym prowadzenie ich ewidencji.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych
  i użytkowych.
 3. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z regulowaniem właściwych udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.
 4. Prowadzenie całości spraw związanych z udostępnianiem gruntów gminnych z przeznaczeniem na punkty gromadzenia odpadów.
 5. Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Słubice lub jej części.
 6. Prowadzenie ewidencji nieruchomości w zakresie wykonywanych zadań.
 7. Prowadzenie całokształtu prac dotyczących zlecanych na zewnątrz usług w zakresie swoich obowiązków, a w szczególności sporządzanie umów i zleceń oraz odbiór prac.
 8. Wystawianie i podpisywanie faktur VAT z zakresu powierzonych zadań.
 9. Prowadzenie zgodne z przyjętymi w jednostce zasadami spraw finansowych w zakresie wydatków dotyczących powierzonych zadań, w tym sporządzanie planów, sprawozdań, nadzór nad realizacją budżetu.
 10. Prowadzenie sprawozdawczości, sporządzanie zestawień i wykazów w zakresie swojego stanowiska.
 11. Współpraca w zakresie tworzenia i monitoringu strategii gminy.
 12. Współpraca w zakresie opracowania i monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

 1. Informacja o warunkach pracy
 • wymiar czasu pracy – pełny etat;
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • narzędzia i materiały pracy–komputer, programowanie, urządzenia i materiały biurowe;
 • miejsce wykonywania pracy – budynek Urzędu Miejskiego w Słubiach;
 • w budynku nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy. Winda oraz drzwi o odpowiedniej szerokości zapewniają dostęp do budynku, pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych,
 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 – 1600; lub innych ustalonych przez kierownika Urzędu Miejskiego w Słubicach
 • wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Słubicach;
 • pierwsza umowa o pracę zawarta zostanie na okres do 6 miesięcy
  z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej zakończonej egzaminem, którego zdanie warunkuje dalsze zatrudnienie.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 2. Wymagane dokumenty:
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny oraz informacje (np. CV) z podaniem danych osobowych, tj. imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • dokumenty poświadczające wykształcenie;
 • dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, staż pracy i inne kwalifikacje w zakresie gospodarowania budynkami i lokalami gminnymi lub w zakresie pokrewnym;
 • dokumenty poświadczające doświadczenie w pracy w administracji samorządowej;
 • oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych;
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie
  z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 64, poz. 539) – dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania budynkami i lokalami gminnymi.

Dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe, staż pracy i inne kwalifikacje w zakresie gospodarowania budynkami i lokalami gminnymi lub w zakresie pokrewnym oraz dokumenty poświadczające doświadczenie w pracy w administracji samorządowej należy składać w postaci kserokopii. W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Uwagi !

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie;
 • dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;
 • kandydat wybrany do zatrudnienia skierowany zostanie na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy.

Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 7 „Wymagane dokumenty”. Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty oraz oświadczenia.

Odrzuceniu podlegają aplikacje, które wpłyną po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub są niekompletne.

Nie spełni wymogów formalnych kandydat, który nie spełnia wymogów określonych w ogłoszeniu lub z przedstawionej dokumentacji spełnienie tych wymogów nie będzie wynikać.

Weryfikacja wymagań, o których mowa w pkt.2 ust.1,2,3 nastąpi podczas rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisję konkursową.

             Ofertę z wymaganymi dokumentami należy przesłać w zamkniętej kopercie (z podanym adresem zwrotnym), na adres: Urząd Miejski w Słubicach ul. Akademicka nr 1, 69–100 Słubice lub składać w siedzibie urzędu – pokój nr 118 (sekretariat Burmistrza), w terminie do dnia 02 września 2022 r. do godziny 1600. Na kopercie powinien być umieszczony napis „Nabór na stanowisko ds. gospodarowania budynkami i lokalami gminnymi ”. Dokumenty, które wpłyną po wyżej wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.slubice.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego – I piętro.

 1. Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Słubice, ul. Akademicka 1 , 69-100 Słubice, telefon 957372000;
 • w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania budynkami i lokalami gminnymi w Urzędzie Miejskim w Słubicach na podstawie art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1372 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Po upływie ww. terminu aplikacja zostanie zniszczona.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych;
 • w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo niesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.