• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Najmłodsi uczniowie wracają do szkół. Gminne placówki gotowe na przyjęcie dzieci

14 stycznia 2021r.

Od 18 stycznia, uczniowie klas I-III,  wracają do nauki stacjonarnej. Każda gminna szkoła opracowała, w oparciu o wytyczne GIS i MEN, indywidualne zasady, które wynikają z możliwości lokalowych danej placówki.

Powrót uczniów klas I-III do szkół podstawowych będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z GIS przygotowało wytyczne, które w dużej mierze opierają się na zapisach  z września 2020 r. Wszelkie informacje rodzice dzieci z naszej gminy otrzymają,  poprzez platformę elektroniczną Librus, najpóźniej do jutra.

Z informacji dyrektorów szkół wynika, że wszystkie gminne placówki, są już przygotowane do przyjęcia dzieci i dostosowały pracę do wytycznych MEN i GIS.

Poniżej niektóre z przyjętych rozwiązań, które zostaną zastosowane w naszych gminnych szkołach podstawowych.

 • Do szkoły uczęszcza uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

 • Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły  umożliwia się  skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Dozowniki są regularnie napełniane.

 

 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 

 • Szkoła posiada termometry bezdotykowe, które są dezynfekowane bezpośrednio  po użyciu. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) izoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu : izolatorium i  niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły

 

 • Zapewnia się szybką, skuteczną komunikację z rodzicami/opiekunami ucznia. Wychowawcy/ nauczyciele kontaktują się z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, poprzez portal librus lub poprzez platformę Microsoft 

 

 • Każda klasa w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.

 

 • Jedna klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Rozmieszczenie klas pozwala na ograniczenie kontaktu między klasami do minimum ( wyznaczone sektory do przebywania uczniów podczas przerw , również do ruchu na świeżym powietrzu).

 

 • Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki uczeń może zostawiać w szkole, kiedy wraca do domu.

 

 • Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w ustalonych grupach. Do każdej grupy przydzielony jest opiekun. Należy zachować bezpieczeństwo w czasie epidemii. Zaleca się regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice są wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu