• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej

Insygnia Gminy Słubice

…”herb miasta to nie tylko suchy, nic nie mówiący znak używany dla określenia przynależności czy własności, to nie tylko symbol samorządu miejskiego wyrażony w pieczęci, ale żywa tradycja przeszłości, przypominająca minione i uświęcone traclycjami dzieje, przemawiające autorytetem swego wieku,symbolu, a nie rzadko i swej sztuki “…


Marian Haisig

Nowo powstałe miasta – do jakich zaliczają się Słubice – pozbawione swojej historii, pragnące zgodnie z wielowiekową europejską tradycją posiadać własne godło, zmuszone były do wyboru takiego herbu który zgodnie z zasadami heraldyki zawierałby symboliczne elementy akcentujące jego miejski charakter, podkreślające jego odrębność czy nawiązujące w jakiś sposób do przeszłości.

W tym przypadku tak się złożyło , że po wojnie powstały trzy wersje herbu, które wykorzystywane były w różnych okresach. Najczęściej korzystano z herbu, który przedstawiony został w pracy “Ziemia Lubuska” wydanej w 1950r.

Słubice uzyskały prawa miejskie w 1945 roku. Do tego czasu był to Dammvorstadt -dzielnica Frankfurtu nad Odrą, położona na prawym brzegu Odry.

Najstarszy wizerunek herbu Frankfurtu nad Odrą znany jest z dobrze zachowanej pieczęci z 1336 roku. Jest to kogut w szerokiej bramie kościoła o dwóch sześciobocznych blankowanych wieżach nakrytych trójkątnymi daszkami, z herbem Brandenburgii nad błękitnym dachem kościelnej nawy. Herb ten był używany już w XIII w., o czym świadczy ułamek pieczęci przywieszonej do dokumentu z 1294 roku, na której jest nieco uproszczona forma tego herbu. Taki herb Frankfurtu nad Odrą potwierdzają wszystkie późniejsze pieczęcie. Różna jest na nich tylko pozycja koguta, raz kroczącego, kiedy indziej stojącego. Barwy herbu znamy z rysunku Otto Huppa z końca XIX w., zamieszczonego w książce Kónigreich Preussen, Wappen der Stddte, Flecken und Dórfer, Frankfurt am Mainl896-1898. Kogut, po łacinie galłus, jest tu godłem mówiącym. Nazwa miasta Frankfurt oznacza bród Franków, a Frank to po łacinie również Gallus (Gall).

W herbie przyjętym dla Słubic w roku 1945 słusznie wykorzystano koguta – główne godło z herbu Frankfurtu nad Odrą. Jednakże poprzez niekorzystną zmianę rysunku i kolorystyki koguta i przez umieszczenie obok mego zniekształconego białego połuorła stworzono herb o znikomej wartości artystycznej i niejasnej symbolice. Połuorzeł miał nawiązywać do herbu państwowego po usunięciu z korony z głowy orła. Jednakże był to krótki, trwający 45 lat epizod w ponad 700-łetniej historii naszego godła państwowego i utrzymywanie takiego orła w herbie Słubic jest ze wszech miar niewłaściwym anachronizmem.

Przy projektowaniu nowego herbu Słubic uznaliśmy za celowe zachowanie tradycji historycznej, wymagające wykorzystania głównych elementów herbu Frankfurtu nad Odrą.

W pierwszym projekcie jedyna zmiana merytoryczna polega na zastąpieniu herbu Brandenburgii (który jest w tym herbie znakiem własnościowym) herbem polskim. Poza tym herb ten różni się kilkoma innymi szczegółami od obecnego herbu Frankfurtu nad Odrą (używanego od 1992 r.), w którym jest zielone wzgórze; kogut stoi, a nie kroczy; na kulach wieńczących daszki są złote ptaki; wieże mają podwójną liczbę okien.

W projekcie drugim centralna część herbu nawiązuje do herbu Frankfurtu nad Odrą, Jest to wyrazem ciągłości historycznej, a ponadto mówi o „miejskości” Słubic. Po obu stronach umieszczone zostały dwa polskie słupy graniczne, nawiązujące do nazwy miasta.
Stanisław Rospond w książce Słownik etymologiczny miast i gmin PRL (wyd. Ossolineum 1984), odrzuca nazwę Śliwice wyprowadzoną z nazw niemieckich Zliwitz i Zbiwitz i stwierdza: Obie strony nabrzeżne, nadodrzańskie, były obwarowane, najpierw palisadą tj. słupami łub słubami. A zatem Słubicą potem Słubice (nie jest wykluczona również forma Słupice, gdyż trudno wyróżnić p-b w zapisach niem. mieszających spółgłoskę dźwięczną z bezdźwięczną)

PIECZĘĆ GMINY ŁAŃCUCH PRZEWODNICZĄCYCH ORGANÓW GMINY

*(Fragmenty informacji zaczerpnięto z publikacji zbiorowej pod redakcją Marii Rutowskiej “Słubice 1945-1995” opracowanej na zlecenie Zarządu Miejskiego w Słubicach, wydanej przez Agencję Wydawniczo – Poligraficzną “Bajt” w Poznaniu).
 

Insygnia Gminy podlegają ochronie prawnej.Regulamin zasad i używania symboli Gminy oraz insygniów organów Gminy określa załącznik nr 5 do Statutu Gminy Słubice – patrz Uchwała Rady Miejskiej w Słubicach


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00. USC i EL wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty

 • ewidencja ludności i dowodów osobistych  tel.  95 737 2071,
 • sprawy z zakresu usc
  tel. 95 737 2088 / 95 737 2089
 • umawiania wizyt w celu nadania statusu UKR nr 95/737 2071

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ