• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Gmina wesprze finansowo organizację zajęć pozalekcyjnych

8 września 2021r.

 Burmistrz Mariusz Olejniczak ogłosił Konkurs na Organizację Autorskich Zajęć Pozalekcyjnych  dla dzieci i młodzieży w Gminie Słubice.

 

Opis zadania: zaplanowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych w różnych formach, odbywających się w godzinach popołudniowych tj. po godz. 14.30 w publicznych jednostkach oświatowych lub w Placówce Wsparcia Dziennego, skierowanych do dzieci i młodzieży z gminy Słubice, opartych o program autorski, których celem będzie rozwój zainteresowań i różnorodnych aktywności uczniów poprzez uczestnictwo w pracy grupy, ukierunkowanie na rozwój i integrację, naukę języków obcych oraz uczenie umiejętności społecznych. Program zajęć powinien wykraczać poza ramy nauczania szkolnego, tak aby zachęcić uczestników do dalszego rozwijania nabytych umiejętności i wiedzy. Preferowane będą oferty zajęć promujących wolontariat oraz artystyczne (muzyczne, teatralne, taneczne, wokalne), sportowe oraz językowe dla grup liczących minimum 12 uczestników. Program powinien zawierać opis prezentacji pracy grupy w środowisku lokalnym, co najmniej dwa razy w ciągu jego realizacji.

Oferenci: nauczyciele, instruktorzy lub inne osoby posiadające odpowiednie, udokumentowane przygotowanie pedagogiczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Dz. U. z 2020 poz. 1289).

Warunki niezbędne do realizacji zadania:

 1. nieprzekraczalny termin składania ofert przez zainteresowane osoby do 21 września 2021 r., Urząd Miejski w Słubicach,   Akademicka 1,  Biuro Obsługi Interesanta (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Słubicach);
 2. oferta powinna zawierać:
  • nazwę zadania,
  • krótką charakterystykę zadania,
  • opis grupy docelowej (w tym: wiek, liczba odbiorców, zasady rekrutacji uczestników zajęć),
  • zakładane cele zadania i sposób ich realizacji,
  • miejsce realizacji zadania,
  • szczegółowy program zajęć z uwzględnieniem tematyki profilaktycznej i prozdrowotnej,
  • imię, nazwisko, telefon i adres korespondencyjny oferenta;
  • opis prezentacji pracy grupy zawierający mi. formę, miejsce, przybliżony termin;
 3. program musi również zawierać rekomendację wystawioną przez dyrektora jednostki, w której będą odbywać się zajęcia;
 4. termin realizacji zadania powinien obejmować okres od 10.2021 r. do 10.06.2022 r., po 120 minut tygodniowo;
 5. tematyka i formy zajęć powinny być dostosowane do potrzeb dzieci w różnych przedziałach wiekowych.

Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą podlegały ocenie.

Wyniki konkursu: zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.slubice.pl w zakładce aktualności oraz na stronie www.edukacja.slubice.pl do dnia 27.09.2021r.

Oferenci, których oferty zostaną przyjęte do realizacji podpiszą stosowną umowę i za wykonane zlecenie otrzymają wynagrodzenie (60 zł. brutto za 60 minut zajęć).

Informacji o konkursie udzielają :

Pani Sabina Matkowska –  Kierownik Biura Spraw Społecznych,  tel. 957372008;

Pani Jolanta Skręty – Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, tel. 957372052.