• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Dostajesz pomoc z OPS? Koniecznie przeczytaj!

9 czerwca 2020r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków o przyznanie świadczeń na okres zasiłkowy 2020/2021. W tym roku składamy wnioski o: zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny i 300+ „Dobry start”.

– Wnioski o przyznanie świadczenia można składać elektronicznie od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia zapraszamy do siedziby Ośrodka, żeby złożyć wnioski w formie papierowej – informuje kierowniczka OPS Monika Cichecki.

Poniżej komunikat OPS w sprawie świadczeń.

Zasiłek rodzinny przyznawany będzie na okres zasiłkowy 01.11.2020 – 31.10.2021 i jest on świadczeniem rodzinnych, mających na celu pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Zasiłek  rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu i faktycznemu dziecka oraz osobie uczącej się jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł., lub 764,00zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub 21 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

PAMIĘTAJ!

Zasiłek rodzinny podlega koordynacji!

Jeśli jedno z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka pracuje za granicą kraju należy fakt ten bezzwłocznie zgłosić Organowi wypłacającemu świadczenia.

Wniosek wraz z decyzją jest przekazywany Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu celem sprawdzenia czy w przedmiotowej sprawie nie zachodzą przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

To Wojewoda wydaje decyzję gdzie należą nam się świadczenia, w Polce czy za granicą kraju.

Fundusz alimentacyjny przyznawany będzie na okres zasiłkowy 01.10.2020 – 30.09.2021

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego to wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji, do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole. Przyznawane jest gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900,00zł. Do wniosku dołączamy: – zaświadczenie od komornika stwierdzające bezskuteczność egzekucji oraz odpis wyroku zasądzającego alimenty, ugodę lub postanowienie o zabezpieczaniu.

Świadczenie 300 + „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 r.ż.

Aby uzyskać świadczenie należy złożyć wniosek w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej . Może to zrobić jedno z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówki.

Ważne!

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA!!!

W obecnym okresie zasiłkowym NIE SKŁADAMY wniosków o kontynuację świadczenia 500+ albowiem zostało ono przyznane do 31 maja 2021r.