• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Aktualne informacje dla rodziców przedszkolaków i maluchów ze żłobka

29 marca 2021r.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z nowymi informacjami w  sprawie  ograniczonego  funkcjonowania  przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego i żłobka.

 

          Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.   w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3  zajęcia  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania   przedszkolnego oraz żłobku w okresie od 27 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r.  zostały częściowo ograniczone.

 

       Do opieki w jednostce uprawnione są:

1) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) dzieci rodziców, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu  6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych          

 

         Pozostałe dzieci  w wieku przedszkolnym objęte są nauczaniem z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość (np. e-mail, strona internetowa jednostki, zamknięte grupy  w komunikatorach internetowych, Librus).

         Przypominamy, że Rodzic uprawnionego do opieki dziecka na e-mail dyrektora jednostki składa wniosek  zawierający: imię i nazwisko dziecka, informację o miejscu aktualnego trudnienia                      rodziców i wykonywaniu pracy w obecnej chwili, a także klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” oraz datę i czytelny podpis.

Zgłaszając konieczność zapewnienia opieki dziecku, prosimy mieć na uwadze reżim sanitarny zastosowany w placówce wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

 

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy jednostek.