Od 1 stycznia nowe regulacje w sprawie odpadów i utrzymania czystości

Szanowni Mieszkańcy, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w gminie Słubice od dnia 1 stycznia 2013r. obowiązuje nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice”. Dokument ten określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w gminie skierowane do właścicieli prywatnych oraz określające zadania gminy. Ponadto zawiera on wszystkie informacje na temat prowadzenia gospodarki odpadami, określa obowiązki skierowane do osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie. Niniejszy dokument został uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/271/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012 r.

Jednocześnie chcielibyśmy Państwa poinformować, że Uchwałą Nr XXXVI/283/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2012 r. ustalono stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 zł miesięcznie za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Zaś za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 10 zł miesięcznie za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Ponadto Uchwałą Nr XXXVI/284/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2012 r. ustalono górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Słubice w wysokości 150 zł brutto/m3 oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie gminy Słubice w wysokości 20 zł brutto/m3. Jednocześnie ustalono preferencyjne stawi opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych w wysokości 120 zł brutto/m3, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.