Podczas tego spotkania wyjaśnimy jak przejść na ekologiczne piece

W najbliższy wtorek, 8 października, ważne spotkanie dla osób, które są zainteresowane wymianą tzw. "kopciuchów". Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze wydłużył do 31 października nabór wniosków, które mogą składać samorządy, żeby zdobyć na to pieniądze. Dzięki temu gmina również wydłużyła, do 8 października, czas przyjmowania ankiet od mieszkańców, którzy są tym zainteresowani. O tym, kto ma szansę na dofinansowanie, jakie będzie trzeba spełnić warunki – na te i inne pytania mieszkańców odpowiedzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, którzy wspólnie z gminą organizują wtorkowe spotkanie w Collegium Polonicum w Słubicach. Rozpocznie się o 15.30 i potrwa do 17.00.

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił niedawno konkurs, którego pula wynosi ponad 9 mln zł. Pieniądze te zostaną wydane na wymianę nieekologicznych pieców. O dofinansowanie mogą starać się samorządy. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego lokalu to 10 tys. zł, dla gmin – 1 mln zł, a dla Gorzowa i Zielonej Góry po 2 mln zł.

Urząd Marszałkowski przygotował ankiety dla mieszkańców. Na podstawie liczby ankiet gmina miała oszacować kwotę dotacji, o którą będzie się starać. Początkowo gmina miała złożyć kompletny wniosek do 8 października. Jednak Zarząd Województwa wydłużył czas przyjmowania wniosków do końca października. Dlatego zachęcamy mieszkańców, żeby składali ankiety i deklarowali chęć wymiany nieekologicznych pieców.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

• wymianę źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych,

• wymianę źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w ramach lokalnych źródeł ciepła tj. kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych,

• podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Warunkiem udzielenia wsparcia jest zapewnienie systemu kontroli eksploatacji urządzeń grzewczych. Beneficjent będzie zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli urządzeń grzewczych eksploatowanych przez odbiorców końcowych. Spełnienie tych warunków będzie opierało się na zawartych z odbiorcami np. porozumieniach/umowach.

Zasada finansowania:

• Beneficjentem przyznawanej pomocy są jednostki samorządu terytorialnego, jednak mając na uwadze, iż głównymi źródłami zanieczyszczeń są systemy ogrzewania mieszkań, odbiorcami końcowymi projektu są m.in. właściciele/mieszkańcy lokali mieszkaniowych oraz domów mieszkalnych.

• W ramach projektu dofinansowanie będzie udzielone na likwidację źródeł niskiej emisji. W przypadku prowadzenia w części budynku działalności gospodarczej (np. wynajem pokoi, agroturystyka) będzie udzielona pomoc de minimis na tzw. drugim poziomie. • W ramach projektu dofinansowanie będzie udzielane podmiotom/osobom legitymującym się tytułem prawnym do nieruchomości lub lokalu (np. wynikającym z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego).

• Do uzyskania dofinansowania konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością lub lokalem. W imieniu właściciela/współwłaścicieli budynku/lokalu może działać administrator/zarządca, jeżeli wynika to z zakresu jego umocowania lub został do tego upoważniony.

Pieniądze na wymianę „kopciuchów” pochodzić będą w Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wraz z ankietą mieszkańcy muszą złożyć oświadczenie, że zagwarantują środki własne - 20 proc. kosztów kwalifikowanych oraz pozostałe koszty niekwalifikowane niezbędne do realizacji zadania.

Ankieta jest dostępna w załączniku do informacji, można ją także dostać w Urzędzie Miejskim w Słubicach, ul. Akademicka 1, pokój 203.