OPS przypomina, co warto wiedzieć o funduszu alimentacyjnym

Słubicki Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował małe kompendium wiedzy, która może się przydać osobom korzystającym z funduszu alimentacyjnego.Oto odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Kiedy przypada okres zasiłkowy ?

Okres zasiłkowy przypada od 1 października do 30 września następnego roku. Wnioski składa się od 1 lipca elektronicznie, a od 1 sierpnia w formie papierowej.

Komu przysługuje świadczenie z funduszu?

Przysługuje osobom uprawnionym do alimentów w momencie bezskuteczności egzekucji przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne( (m. in. komornika). Świadczenie przysługuje do ukończenia 18 lat lub 25 w przypadku kontynuowania nauki w szkole. W przypadku osoby uprawnionej do alimentów, która posiada orzeczenie o stopniu znacznym niepełnosprawności – bezterminowo.

Warunki uzyskania świadczenia?

Warunkiem uzyskania świadczenia jest złożenie wniosku oraz spełnienie kryterium dochodowego, które w okresie świadczeniowym 2019/2020 wzrosło do kwoty 800 zł. Tak więc jeżeli dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty 800 zł, świadczenie zostanie przyznane. Wysokość świadczenia jest zgodna z bieżąco ustalonymi alimentami jednak próg nie przekracza 500 zł.

Jakie należy złożyć dokumenty?

Ustalenia prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej gdy ma skończone 18 lat lub jej przedstawiciela ustawowego. Do wniosku obligatoryjnie należy dołączyć: zaświadczenie od komornika stwierdzającego bezskuteczność egzekucji, odpis wyroku zasądzającego alimenty, ugodę lub postanowienie o zabezpieczeniu, zaświadczenie ze szkoły w przypadku ukończenia 18 roku życia osoby uprawnionej . W trakcie prowadzonego postępowania może się jednak okazać , że będą potrzebne inne dokumenty potwierdzające obecną sytuację dochodową rodziny a w przypadku zmiany składu rodziny dokumenty potwierdzające stan faktyczny.

A co z dłużnikiem alimentacyjnym?

W przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych alimentów osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Prawo to przysługuje niezależnie od tego czy w sprawie jest wypłacane świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Jeśli osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do tego świadczenia nie musi ona składać odrębnego wniosku w sprawie podjęcia działań wobec dłużnika. Organ wypłacający świadczenie z urzędu wystąpi o podjęcie takich działań do organu właściwego dłużnika .

Jakie są obowiązki dłużnika alimentacyjnego?

_ zgłoszenie się na wezwanie organu w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego

- jeżeli dłużnikiem jest osoba niepracująca wymagane jest, żeby była ona zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

Konsekwencje wobec dłużników?

W przypadku niewywiązania się z podstawowych obowiązków jako efekt prowadzonego postępowania wobec dłużnika jest skierowanie wniosku do prokuratury z art. 209 kk oraz zatrzymanie przez starostę prawa jazdy. Jeżeli dłużnik wykazuje w każdym miesiącu wpłatę minimum 50 % zasądzonych alimentów może uchronić się przed wspomnianymi wyżej konsekwencjami. Należy tutaj zaznaczyć, że w przypadku przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ wypłacający z urzędu występuje do prokuratury z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa. Obowiązek ten spoczywa na organie wypłacającym świadczenie.