Dla kogo mikrodotacje? Przyjdź na spotkanie!

W czwartek 23 sierpnia o 12.00 w starostwie powiatowym w Słubicach odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu powiatu słubickiego. Ma ono związek z naborem wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „Startuj z FIO – NOWY POCZĄTEK”, który do 9 września prowadzi Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem” oraz Fundacja Rozwoju Holistycznego.

Do kogo jest skierowany nasz projekt?

1. Młode organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z terenu województwa lubuskiego, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Dodatkowo roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.

2. Grupy nieformalne z terenu województwa lubuskiego, czyli grupy składające się nie mniej niż z trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, bez osobowości prawnej.

3. Grupy samopomocowe z terenu województwa lubuskiego, czyli dobrowolne zespoły osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków.

4. Patroni, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które działają w imieniu grupy nieformalnej lub grupy samopomocowej (min. 3 osoby) podejmującej działania w sferach pożytku publicznego; a nie posiadającej osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego. Patron, który otrzyma mikrodotację na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW.

Jaka jest wysokość wsparcia?

1. Młode organizacje (w tym patroni grup nieformalnych/samopomocowych)- do 4 tys. zł

2. Grupy nieformalne i samopomocowe do 3 tys. zł

Na co mogą zostać wykorzystane mikrodotacje?

1. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na: • sprzęt biurowy, • sprzęt związany z obszarem działań organizacji,