Ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

- działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocji i organizacji wolontariatu,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym