Program 500+? Trzeba złożyć wnioski!

Rodziny, które dostają pieniądze w ramach programu 500+ będą musiały złożyć wnioski o ponowne przyznanie tych świadczeń w kolejnym okresie, który rozpoczyna się 1 października 2017. Wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia do końca września. Można je składać drogą elektroniczną, za pomocą systemów teleinformatycznych wskazanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź osobiście.

W ramach programu Rodzina 500+ rodzice otrzymują 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach dostają wsparcie dla pierwszego lub jedynego dziecka. Główne zasady projektu pozostają bez zmian, ale rząd chce wyeliminować nadużycia, które wykazała kontrola, w ramach przeglądu systemów wsparcia rodzin, przeprowadzona przez resort. Chodzi głównie o dopasowywanie swojego dochodu do kryterium dochodowego, które umożliwia otrzymanie świadczenia na pierwsze dziecko. Jak tłumaczy ministerstwo część beneficjentów rozwiązywała stosunek pracy, a następnie znów zawiązywała go z pracodawcą na warunkach, które umożliwiają otrzymanie świadczenia. Nowelizacja zakłada, że jeśli stanie się to w ciągu trzech miesięcy, to zmiana warunków zatrudnienia nie będzie traktowana jako utrata dochodów (co skutkowało wcześniej otrzymaniem dofinansowania). Projekt ma również ukrócić proceder deklarowania przez rodziców, że samotnie wychowują dziecko. W takim przypadku, aby otrzymać świadczenie, rodzic będzie musiał mieć ustalone alimenty na rzecz dziecka wypłacane przez drugiego rodzica.