Dla maturzystów stypendia pomostowe

Agencja Nieruchomości Rolnych, we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, będzie kontynuowała w roku akademickim 2017/2018 realizację programu „Stypendia pomostowe” dla studentów I roku studiów wyższych.

O tę pomoc mogą się ubiegać tegoroczni maturzyści, którzy spełniają następujące kryteria: są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka, są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli tam zatrudnieni przez co najmniej 2 lata na umowie, mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (potwierdzone zameldowaniem – okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl), pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017 r.), osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Wnioski o stypendia pomostowe można składać na formularzach on line, które będą dostępne od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl Wydrukowany wniosek wraz z załącznikiem należy przesłać do najbliższego oddziału terenowego ANR do 25 sierpnia 2017 r. Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, pok. 109, tel. 95 782 22 85