Zarządzenie Burmistrza Słubic w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie

Burmistrza Słubic

z dnia

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt. 5 uchwały Nr V/42/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad w zakresie obrotu nieruchomościami (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego nr 40, poz. 670 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

lp.

położenie

numer

działki

powierzchnia

cena nieruchomości

netto

nr księgi wieczystej

1

Słubice, ul. Konopnickiej

683/124

0,0017 ha

10.800,00 zł

GW1S/00018502/3

 

2. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

3. Działka ze względu na wielkość i cechy geometryczne nie spełnia warunków samodzielnej działki budowlanej. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

4. Działka jest przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

5. Przeznaczenie działki: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr XXVII/265/2001 z dnia 29 marca 2001 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 23, poz. 261 z dnia 19 czerwca 2001 r. działka o nr ew. 683/124, położona w obrębie nr 1 miasta Słubice, zlokalizowana przy ul. Konopnickiej znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 9.02, rozumianym jako „teren przeznaczony na obiekty usługowe głównie o funkcji handlowej i gastronomicznej. Dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów z zachowaniem linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wysokości do 3 kondygnacji. Obowiązuje zachowanie istniejącego systemu obsługi komunikacyjnej. Obowiązuje adaptacja zespołu mieszkaniowego przy ul. Żeromskiego wraz z jego doposażeniem w infrastrukturę techniczną. Obowiązuje pełne zachowanie istniejącej zieleni wysokiej. Obowiązuje pełne zabezpieczenie miejsc parkingowych w granicach terenu. Wyznacza się przez teren przebieg ciągu pieszojezdnego”.

6. Uzbrojenie terenu – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa i telekomunikacyjna. Ulica Asnyka o nawierzchni utwardzonej kostką betonową polbruk.

7. Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Słubicach. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do ewidencji. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych Nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po dokonaniu niezbędnych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

8. Opis nieruchomości – działka położona w centralnej części miasta, w obszarze zabudowy usługowo – mieszkaniowej, obszar ten cechuje wysoki stopień zurbanizowania. Działka posiada regularny kształt zbliżony do trapezu, rzeźba terenu płaska. Działka w całości zabudowana jest obiektem usługowo – mieszkalnym w trakcie realizacji (na podstawie umowy dzierżawy nr D/471/2016). Otoczenie nieruchomości stanowią obiekty handlowe (supermarkety), stacja paliw, hotel, apteka, punkty handlowo – usługowe, zabudowa mieszkaniowa przy ul. Konopnickiej.

9. Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów, ciężarów i hipotek i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

§ 2. Pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) przysługuje osobom fizycznym i prawnym, które spełniają jeden z następujących warunków:

·         przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów,

·         są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości, pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercami.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1.

§ 3. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 2 maja 2017 r. oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono w Gazecie Wyborczej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.