BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Burmistrz Słubic ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Priorytet 1: Szkolenie dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych;
Priorytet 2: Wspieranie organizacji zawodów, turniejów sportowych i imprez rekreacyjno-sportowych, różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;
Priorytet 3: Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i negatywnych zjawisk społecznych poprzez aktywny udział mieszkańców gminy w zajęciach sportowych.

2. Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.
Priorytet 1: Wspieranie działań wynikających z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Gminy, promocja zdrowia z elementami edukacji zdrowotnej;
Priorytet 2: Wspieranie działań zmierzających do realizacji prawa osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym i sportowym.

3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Priorytet 1: Realizowanie zadań w ramach programu przeciwdziałania przemocy w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, prawnicze, warsztaty dla dzieci i młodzieży, treningi umiejętności społecznych;
Priorytet 2: Realizacja zadań zmierzających do poprawy funkcjonowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Priorytet 1: Wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury, sztuki, twórczości i przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę gminy;
Priorytet 2: Wspieranie organizacji uroczystych obchodów świąt narodowych, rocznic znaczących wydarzeń historycznych, oraz innych przedsięwzięć organizowanych w gminie służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Priorytet 1: Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania  używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
Priorytet 2: Wspieranie przedsięwzięć zwalczających zjawiska patologii społecznej wśród mieszkańców Gminy zwłaszcza dzieci i młodzieży;
Priorytet 3: Wspieranie działań na rzecz upowszechniania programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
Priorytet 4 : Wspieranie działalności środowisk abstynenckich;
Priorytet 5: Przeciwdziałanie rozszerzaniu się postaw destrukcyjnych, agresywnych i aspołecznych wśród mieszkańców, poprzez prowadzenie profilaktyki i poradnictwa w środowisku osób zagrożonych;
Priorytet 6: Wspieranie dodatkowych zorganizowanych form spędzania czasu wolnego dla dzieci oraz młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologiami społecznymi.