Zarządzenie Burmistrza Słubic w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży

Lp.

Położenie nieruchomości

Numer

działki

Powierzchnia w hektarach

Cena netto

nieruchomości

Księga wieczysta

1

ul. Konstytucji 3 Maja

281/146

0,0323 ha

16.000,00 zł

GW1S/00009934/4