Transgraniczna analiza dla Słubic i Frankfurtu

Urzędy miejskie Słubic i Frankfurtu nad Odrą rozpoczęły właśnie pracę nad realizacją projektu „Analiza społeczno-ekonomiczna transgranicznego obszaru miejskiego Słubice/ Frankfurt nad Odrą w celu zbadania możliwości pogłębienia współpracy obydwu urzędów miejskich”. Celem projektu jest wymiana danych i informacji, mająca prowadzić do wzmocnienia i pogłębienia współpracy obydwu miast w dziedzinie gospodarki przestrzennej. Projekt uzyskał w zeszłym roku dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Aby móc umożliwić efektywną i fachową współpracę obydwu urzędów miejskich, konieczna jest wymiana danych statystycznych i dokumentów planistycznych obydwu miast, która ma także na celu uzyskanie informacji na temat warunków społeczno-ekonomicznych Słubic i Frankfurtu, ich problemów i szans rozwojowych.

W ramach wspomnianego projektu zostaną również przeprowadzone warsztaty z przedstawicielami obydwu urzędów, podczas których zostaną zaprezentowane wyniki przeprowadzonych analiz oraz wyznaczone kierunki dalszej współpracy Słubic i Frankfurtu nad Odrą.

Efektem projektu ma być opracowanie wspólnej publikacji, zawierajacej zestawienie danych i wyników wspomnianych analiz oraz mającej ułatwić obydwu urzędom ich fachową współpracę w dziedzinie gospodarki przestrzennej. Projekt przyczyni się również do wypracowania wspólnych priorytetów odnośnie realizacji przyszłych projektów, strategii
i koncepcji rozwojowych oraz unaocznienia możliwości zintensyfikowania współpracy. Projekt ten ma także stać się podwaliną dla stworzenia późniejszych koncepcji, mających na celu poszukiwanie wspólnych rozwiązań dla problemów obydwu miast.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów
i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”