art
contenttext

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Słubicach


Informujemy, że od dnia 2 marca 2015 roku uległ zmianie podstawowy numer rachunku Gminy Słubice.
Wpłat należy dokonywać na konto:

Gmina Słubice
ul. Akademicka 1; 69-100 Słubice

Numery rachunków bankowych UM Słubice:

29 8371 0009 0009 5514 2000 0010 - rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego - dochody
- wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych
- koszty wyceny
- wpływy z tytułu nałożonych kar
- koszty egzekucyjne
- opłata targowa
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- opłata za zajęcie pasa drogowego

06 8371 0009 0009 5514 2000 0230  - dochody pozostałe
- opłata za dzierżawę gruntów
- opłata za rezerwację miejsca na cmentarzu
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
- wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali miasta
Uwaga!
Wpłaty prosimy dokonywać na indywidualne numery kont podane w fakturach przesłanych przez wydział Urzędu.

28 8371 0009 0009 1936 2000 0010 - Rachunek budżetu Gminy Słubice
- opłata za udostępnienie danych osobowych,
- wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych: wspólnotom mieszkaniowym oraz organizacjom pozarządowym
- wpływy z urzędów skarbowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- opłata skarbowa

37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 - depozyty i wadia
− wpłaty wadium, zabezpieczenia wykonania umów 

71 8371 0009 0009 5514 2000 0030 - dochody - podatki: - osoby fizyczne i prawne
− wpływy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolny i leśny
Uwaga! Jest to rachunek ogólny, wpłaty prosimy dokonywać na konta indywidualne podane w decyzji wymiarowej.

92 8371 0009 0009 5514 2000 0040 - dochody - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
− opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uwaga! Wpłaty prosimy dokonywać na konta indywidualne podane w pisemnych informacjach przesłanych przez Wydział Urzędu