Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

Wycinka drzew bez zezwolenia – nowe przepisy od 1 stycznia 2017 r.

Prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Jest jednak warunek – usunięcie nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie przewiduje uchwalona w grudniu nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249).

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, chcąc wyciąć drzewo na swojej posesji, należało wystąpić do burmistrza o zezwolenie na takie działanie. Teraz nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie:

• drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

• krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2

• drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

• drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Powyższe zmiany nie dotyczą nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku lokalizacji drzew lub krzewów na działkach objętych ww. ochroną konserwatorską organem właściwym do wydania zezwolenia na ich usunięcie, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody nie zniosła również zakazu niszczenia gatunków chronionych, co oznacza, że nie jest możliwe usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową, a także drzew lub krzewów, w obrębie których stwierdzi się występowanie gatunków chronionych oraz gniazd ptasich lub budek lęgowych, bez zgody właściwego organu – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca będące miejscem bytowania ptaków, zasadniczo powinna ona być przeprowadzona poza ich okresem lęgowym. Co ważne okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października.

Zmiana przepisów ustawy o ochronie przyrody rozszerzająca katalog przypadków kiedy nie jest wymagana zgoda na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia jednak zarówno organów administracji publicznej jak i osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych z obowiązku dbałości o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym (art. 4 ww. ustawy).

Źródło: Wydział inwestycji i ochrony środowiska -Urząd Miejski w Słubicach

Autor: Beata Bielecka | 11 stycznia 2017

Wróć Drukuj

facebook google plus one