Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Projekt zmiany w 2018r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice - wyłożenie do publicznego wglądu

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu.


Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1, w nawiązaniu do art., 46 ust. 1 oraz w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), a także Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach Nr III/29/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr VI/51/2015 z dnia 28 maja 2015 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXII/206/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXXV/288/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.05.2018 r. do 15.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, w pokoju nr 229, w godzinach przyjmowania interesantów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, w sali konferencyjnej na II piętrze o godz. 9:00.


Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi, do wyłożonego projektu zmiany studium, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2018 r. .
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wnioski należy składać na adres: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, lub adres: e-mail: aleksandra.morawiec-olech@slubice.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Słubic.
Informuję również, że w siedzibie urzędu istnieje możliwość zapoznania się z materiałami w godzinach przyjmowania interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 800 – 1400, środa w godz. 1000 – 1600, pok. 229 lub pod nr tel. 95-737 20 59.

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wyznaczeniu nowego terminu składania uwag dotyczących projektu zmiany studium.

 

  

Burmistrz Słubic zawiadamia, że przedłuża się do dnia 02.07.2018 r. wyznaczony termin od 24.05.2018 r. do dnia 15.06.2018 r. wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym wyznacza się nowy termin składania uwag, do `niniejszej zmiany studium, przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do dnia 25.07.2018 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w niezmienionym terminie, tj. w dniu 12 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1,69-100 Słubice, w Sali konferencyjnej na II piętrze o godz. 9:00.

Informuje się również, iż przedmiotowy projekt zmiany studium publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słubicach: www.slubice.pl (ścieżka dostępu: urząd – wydział gospodarowania nieruchomościami i architektury – projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Zdjęcia do wiadomości:

Drukuj

facebook google plus one