Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

BURMISTRZ SŁUBIC ogłasza przeprowadzenie Konsultacji Społecznych w dniach od 14.10 do 7.11. 2016 r.

Burmistrz Słubic ogłasza przeprowadzenie Konsultacji Społecznych w dniach od 14 października 2016 roku do 7 listopada 2016 roku projektu Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Konsultacje odbędą się na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie,
2.  Uchwały Nr III/22/15 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
 
  Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w następujących formach:
1)  przyjmowania wniosków i uwag na formularzach konsultacji, które dostępne będą wraz z przedstawionymi do konsultacji dokumentami do pobrania:
•    na stronach internetowych Urzędu: www.bip.slubice.pl  i www.slubice.pl  w zakładce „Konsultacje społeczne”;
•    w siedzibie Urzędu Miejskiego, I piętro, pok. 111 Biuro spraw społecznych.
2)  zamieszczeniu informacji o konsultacjach na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych  w Słubicach, a także na stronie internetowej www.slubice.pl;
3) przekazaniu informacji organizacjom pozarządowym poprzez e-mail o konsultacjach społecznych;
4) organizacji otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych innymi zainteresowanymi podmiotami, które odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. od godz. 1700 w sali konferencyjnej Collegium Polonicum w Słubicach.
  
Wnioski/uwagi do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach dostępnego na stronie internetowej: www.slubice.pl lub w siedzibie Biura spraw społecznych Urzędu Miejskiego w Słubicach można przekazać: drogą elektroniczną na adres: magdalena.stupienko@slubice.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski, ul. Akademicka 1, 69 -100 Słubice - Biuro Spraw Społecznych (decyduje data wpływu); bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Słubicach:  do Biura Obsługi Interesanta - parter lub Biura Spraw Społecznych -  I piętro, pok. 111; a także podczas spotkania otwartego w dniu 24 października 2016r. w sali konferencyjnej Collegium Polonicum w Słubicach.
 

Autor: Paweł Misztak | 14 października 2016

Wróć Drukuj

facebook google plus one