Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Lubuska Niebieska Tarcza Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej szkole stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w obrębie 11 miejscowość Rybocice .

 

Lp.

położenie nieruchomości

 

 

nr ewid. działki

powierzchnia działki

 

(m²)

powierzchnia użytkowa budynku

 

(m²)

cena wywoławcza nieruchomości

(zł)

wadium

 

 

(zł)

1.

Rybocice 20A

132/3

258

94,30

45 000

6 000

Dla wyżej wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Słubicach księga wieczysta KW GW1S/00022213/1.
Na podstawie art. 43 ust 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2009 r. o podatku od towarów i usług ( j.t.: Dz. U z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zbycie nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów, ciężarów i hipotek.
Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po byłej szkole (sala gimnastyczna). Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni ustabilizowanej brukiem. Otoczenie nieruchomości stanowi budownictwo mieszkalne jednorodzinne.  Budynek jednokondygnacyjny w zabudowie bliźniaczej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany budynku wykonane z cegły ceramicznej. Stropy prefabrykowane, dach dwuspadowy - stropodach wentylowany pokryty papą na lepiku. Budynek nie zasiedlony.
Uzbrojenie terenu - nieruchomość wyposażona w sieć: wodociągową, elektryczną, CO lokalną, kanalizacyjną podłączoną do szamba na sąsiedniej działce, będącej własności gminy. Istnieje możliwość korzystania ze zbiornika nieczystości płynnych  pod warunkiem zawarcia z Gminą Słubice stosownego porozumienia, określającego warunki korzystania ze zbiornika oraz sposób rozliczenia wywozu nieczystości zgodnie ze stanem licznika zużycia wody.  
Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Słubicach. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do ewidencji. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
W przypadku ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejącą infrastrukturę na własny koszt na warunkach właścicieli sieci i po dokonaniu niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
Nabywca jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do działki każdoczesnemu właścicielowi urządzeń celem usuwania awarii dokonywania niezbędnych konserwacji infrastruktury technicznej, eksploatacji, modernizacji i napraw oraz wymiany sieci.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Przeznaczenie nieruchomości- przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obwiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr LIV/430/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. działka 132/3, położona w obrębie 11 - Gminy Słubice, Rybocice znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem U -"teren zabudowy usługowej".
Przetarg odbędzie się 20 lipca 2017 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu Miejskiego w Słubicach  prowadzone przez w banku Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 18 lipca 2017 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej.
Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu do godz. 1045 dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami z poświadczonym urzędowo podpisem. Spółki prawa handlowego winny przedłożyć dodatkowo uchwałę wspólników na odpłatne nabycie nieruchomości, natomiast wspólnicy spółek cywilnych umowę spółki lub uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości) oraz zgodę współmałżonka na udział spółki cywilnej w przetargu na odpłatne nabycie nieruchomości, przy czym podpis współmałżonka winien być urzędowo poświadczony. Małżonkowie posiadający wspólność ustawową majątkową małżeńską muszą wziąć udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierające zgodę na udział w przetargu na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, przy czym złożony na udzielonym pełnomocnictwie podpis winien być urzędowo poświadczony. Małżonek nabywający nieruchomość do majątku osobistego winien przedłożyć przed rozpoczęciem przetargu pisemne oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego. W przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej uczestnik przetargu winien okazać umowę majątkową lub prawomocny wyrok sądu ustanawiający rozdzielność majątkową.
Organizator przetargu nie dopuszcza przeniesienia prawa do zawarcia umowy na inną osobę fizyczną i prawną.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności z tytułu zakupu nieruchomości. Pozostałym oferentom i uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni. W razie braku odmiennej dyspozycji wpłata wadium dokonana przelewem zostanie zwrócona na ten sam rachunek bankowy, z którego były przelane środki finansowe. W przypadku jeżeli oferent lub uczestnik przetargu wyrazi wolę zwrotu wadium na inne konto niż to, z którego dokonano przelewu oraz w przypadku wniesienia wpłaty gotówkowej, należy w dniu zamknięcia przetargu złożyć stosowną dyspozycję ze wskazaniem numeru konta bankowego, na które winny zostać zwrócone środki finansowe z tytułu wpłaty wadium.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Gmina Słubice może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061) wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Słubice.
Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Informację o publikacji ogłoszenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Wyborczej.


Przetarg ogłoszono 24 maja 2017 r.

 

Autor: Tomasz Horbacz | 25 maja 2017

Wróć Drukuj

facebook google plus one