Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice.

Burmistrz Słubic, na podstawie  art. 6 w związku z art. 11 ust. 3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.), zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice.
Na początku września 2016 r. gmina Słubice przystąpiła do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, zwanego dalej GPR, w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.
Zgodnie z zapisami ww. ustawy, jednym z pierwszych etapów tworzenia GPR jest przeprowadzenie diagnozy gminy w celu zidentyfikowania jej obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji.
Za obszar zdegradowany uważa się obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu występowania na nim negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z co najmniej jednym z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Obszar rewitalizacji to z kolei taki, który cechuje się szczególną koncentracją tych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, gmina zamierza prowadzić rewitalizację.
Gmina Słubice zakończyła diagnozę i w oparciu o uzyskane wyniki wstępnie wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, których granice ostatecznie zostaną przyjęte w drodze uchwały Rady Miejskiej w Słubicach. Zanim jednak dojdzie do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice, z uwagi na istotność opinii społeczeństwa w tym zakresie, Burmistrz Słubic zobowiązany jest poddać projekt uchwały konsultacjom społecznym i zaprosić osoby upoważnione do wzięcia udziału w konsultacjach do składania uwag i wyrażania swoich opinii.


I.    UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH:
•    mieszkańcy obszaru wstępnie wyznaczonego jako obszar rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
•    mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej;
•    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
•    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
•    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
•    organy władzy publicznej;
•    podmioty, inne niż wymienione powyżej, realizujące na obszarze wstępnie wyznaczonym jako obszar rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
II.    TERMIN KONSULTACJI:
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 07 lutego 2017 r. do 10 marca 2017r.
III.    FORMY KONSULTACJI:
1.    Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej za pomocą badania ankietowego.
Ankieta jest dostępna od dnia 07 lutego 2017 r. na stronie internetowej gminy www.slubice.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Słubicach oraz
w lutowym wydaniu Gazety Słubickiej.
Wypełnione ankiety można składać:
•    drogą elektroniczną na adres - marika.cembrowicz@slubice.pl ,
•    w Urzędzie Miejskim w Słubicach,
•    w Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego otwarcia,
•    pocztą na adres - Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice.

2.    Spotkania indywidualne z mieszkańcami i zbieranie uwag w Punkcie Konsultacyjnym.
Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach,
w pokoju 217 (II piętro po lewej stronie). Czynny w każdą środę w okresie trwania konsultacji (począwszy od dnia 07 lutego 2017r.) w godzinach 14:00 – 16:00.

3.    Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami.
Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami prowadzone będą na terenie miasta, dnia 15 lutego 2017 r. w godzinach 11:00 – 17:00.

4.    Spotkanie z mieszkańcami.
Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w sali Centrum Organizacji Pozarządowych w Słubicach, ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach, w dniu 22.02.2017 r. o godz. 17:00.
Uwagi złożone po upływie terminu konsultacji nie będą uwzględniane.
Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Autor: Tomasz Horbacz | 7 lutego 2017

Wróć Drukuj

facebook google plus one