Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Akcja rewitalizacja!

Gmina Słubice rozpoczęła prace nad opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 8 grudnia 2016 r. o 17.00 w sali konferencyjnej Collegium Polonicum. Zachęcamy do udziału.

Gmina Słubice rozpoczęła prace nad opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbędzie się

8 grudnia 2016 r. o godz.17.00

w sali konferencyjnej Collegium Polonicum.

 

Zachęcamy do udziału

 

W lutym bieżącego roku Zarząd Województwa Lubuskiego we współpracy z Ministrem Rozwoju ogłosił konkurs dotacji, w ramach którego Gmina Słubice uzyskała dofinansowanie projektu pn. ”Rewitalizacja w Słubicach – partycypacja i działania przygotowawcze”. Wysokość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu państwa wynosi 77 310,00 zł, natomiast całkowita wartość projektu to 85 900,00 zł.

Głównym celem projektu jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji mającego stanowić narzędzie do prowadzenia rewitalizacji obszarów zdegradowanych zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Prace nad programem będą przebiegać w ścisłej konsultacji z mieszkańcami, przedsiębiorcami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i osobami zainteresowanymi tematem rewitalizacji. Potrwają do końca sierpnia 2017 r.

Czym jest rewitalizacja?

To szeroki zakres działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki i środowiska, mający na celu poprawę warunków życia mieszkańców, realizowany na obszarze zdegradowanym i wykorzystujący jego potencjał. Obszar zdegradowany to taki, który znajduje się w stanie kryzysowym z powodu występowania na nim negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, przestępczości, niedostatku, niskiego kapitału społecznego, współwystępujących z co najmniej jednym z następujących negatywnych zjawisk:

• gospodarczych (niski stopnień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw),

• środowiskowych (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska),

• przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną) ,

• technicznych (w szczególności w zakresie złego stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym).

Ideą rewitalizacji jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych za pomocą kompleksowych działań (powiązanych wzajemnie przedsięwzięć łączących kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe oraz kulturowe), skoncentrowanych terytorialnie i prowadzonych w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez Gminny Program Rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne nie polegają jednak, zgodnie z dotychczasowymi przekonaniami, wyłącznie na renowacji lub modernizacji istniejącej zabudowy. Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne, zaś działania w sferze planistycznej, technicznej, środowiskowej lub gospodarczej mają stanowić narzędzie do ich rozwiązania. Ponadto proces rewitalizacji ma nie tylko za zadanie rozwiązać lub eliminować wybrane zagrożenia i problemy, jakie występują na obszarze gminy, ma też pomóc lepiej wykorzystać potencjał jej mocnych stron i jej otoczenia.

Razem poszukajmy rozwiązań

Zależy nam na tym, aby Gminny Program Rewitalizacji odpowiadał na potrzeby mieszkańców, dlatego tak ważnym elementem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji jest udział społeczeństwa w definiowaniu problemów pojawiających się na terenie naszej gminy oraz szukaniu pomysłów na ich rozwiązywanie. Chcielibyśmy, aby program powstał przy zaangażowaniu i wsparciu lokalnej społeczności. W związku z tym gorąco zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w różnych formach zaplanowanych konsultacji społecznych takich jak spotkania, badania ankietowe, wywiady i spacery badawcze. Spotkania będą okazją do podzielenia się swoimi opiniami, spostrzeżeniami i pomysłami dotyczącymi działań rewitalizacyjnych i pozwolą na wspólne wypracowanie oczekiwanych projektów rewitalizacyjnych. Razem zadbajmy o wizerunek i rozwój naszej gminy.